Foley track là gì?

Foley track là gì? Từ “Foley track” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “Foley track” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “Foley track” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ Foley track trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
-rãnh Foley
Nghe phát âm từ “Foley track

Đặt câu với từ Foley track

Bạn cần đặt câu với từ Foley track, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Track their footprints?
 • ➥ Lần theo dấu chân gì đó?
 • Track assignment 1
 • ➥ Theo dõi chuyển nhượng 1
 • Stay on track!
 • ➥ Bám đường piste.
 • You track well, pilgrim.
 • ➥ Anh theo dấu giỏi lắm, khách lạ.
 • Track Android app conversions
 • ➥ Theo dõi chuyển đổi ứng dụng Android
 • The installation of a $175,000 tartan track in 1969 replaced the cinder track.
 • ➥ Sặp đặt đường đua kẻ ô trị giá $175.000 năm 1969 để thay thế đường đua than xỉ.
 • Everyone, off the track, please.
 • ➥ Mọi người, mau tránh ra
 • “Lists help keep me on track.
 • ➥ “Lên danh sách những gì phải làm giúp mình theo sát kế hoạch đã đặt ra.
 • Track menu id for debug purposes
 • ➥ Theo dõi mã nhận diện trình đơn, cho mục đích gỡ lỗi
 • Also of your considerable track record
 • ➥ Và bản thu âm đáng chú ý của cô.
 • Making sure the track is safe.
 • ➥ So với vận tải đường bộ, đường sắt khá an toàn.
 • Keep track of your menstrual cycle .
 • ➥ Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của bạn .
 • You lost track of your speed?
 • ➥ Mất cảm giác về tốc độ?
 • Our orders were to track the wildlings.
 • ➥ Lệnh của chúng ta là đi truy lùng những kẻ lang thang.
 • The group promoted the title track "Volume Up" (as well as the track "Dream Racer") on several music shows.
 • ➥ Nhóm đã quảng bá cho bài hát "Volume Up" (và "Dream Racer") trên các chương trình âm nhạc.
 • Might help track where the bodies were
 • ➥ Sợi vải. Mảnh vụn vữa.
 • How would a predator... track a reptile?
 • ➥ Làm sao để động vật ăn thịt truy tìm được loài bò sát?
 • You played me like an 8-track.
 • ➥ Mày lừa tao như thằng con nít vậy.
 • The album can't go without this track.'
 • ➥ Album không thể thiếu được ca khúc này.'."
 • Baakir has experience and a track record.
 • ➥ Baakir có kinh nghiệm và lý lịch kinh doanh tốt.
 • Without the P-40 "Long Track" mobile radar vehicle, the 2K12 is unable to track aircraft at high altitudes.

Các từ liên quan khác