Bring in là gì?

Bring in là gì? Từ “bring in” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “bring in” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “bring in” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ bring in trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: toán & tin
-đưa vào (bộ nhớ)
Nghe phát âm từ “bring in

Đặt câu với từ bring in

Bạn cần đặt câu với từ bring in, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Bring in the detergent.
 • ➥ Mang cái chất tẩy ấy đến đây.
 • Finally, he decided to bring in reinforcements.
 • ➥ Và cuối cùng, cậu ấy quyết lôi các chiến hữu đi bằng được
 • " four happy days bring in another moon,
 • ➥ " 4 ngày chìm trong hạnh phúc của tuần trăng.
 • Worldwide, betel-nut sales bring in billions of dollars.
 • ➥ Trên thế giới, việc bán trầu cau mang lại hàng tỉ đô-la.
 • You bring in science, and it ruins the magic. "
 • ➥ Anh đem khoa học vào, và nó làm mất đi sự huyền diệu. "
 • You bring in science, and it ruins the magic."
 • ➥ Anh đem khoa học vào, và nó làm mất đi sự huyền diệu."
 • If the conversation continues, bring in the Kingdom message.
 • ➥ Nếu cuộc nói chuyện tiếp tục, hãy dẫn vào đề tài Nước Trời.
 • □ What consequences did a lack of faith bring in the first century?
 • ➥ □ Việc thiếu đức tin mang lại hậu quả gì trong thế kỷ thứ nhất?
 • Use the spreadsheet's Import function to bring in data you want to upload.
 • ➥ Sử dụng chức năng Nhập của bảng tính để đưa vào dữ liệu bạn muốn tải lên.
 • Or they may dominate conversations, always having to bring in something about themselves.
 • ➥ Hoặc họ có thể chi phối cuộc nói chuyện, luôn luôn phải chêm vào một điều gì đó về mình.
 • But of other kinds of animals, God told Noah to bring in seven.
 • ➥ Nhưng về phần các loài thú vật khác, Ngài bảo Nô-ê đem theo mỗi thứ bảy con.
 • In December the construction site began to bring in heavy equipment and construction materials.
 • ➥ Vào tháng 12, công trường bắt đầu mang thiết bị hạng nặng và vật liệu xây dựng.
 • So you're not gonna bring in one but three defective players to replace Giambi?
 • ➥ Thế nghĩa là anh sẽ không mua một mà là ba cầu thủ kém cỏi để thay Giambi?
 • So let's not bring in a gaggle of feds and fuck it all up.
 • ➥ Nên đừng đưa một đám đặc vụ gà mờ vào và phá hỏng tất cả.
 • He says they bring in modern technologies and introduce a modern culture of production .
 • ➥ Ông nói họ mang tới công nghệ hiện đại và du nhập văn hoá sản xuất hiện đại .
 • We have to bring in little tags, with glowing dyes that will distinguish them.
 • ➥ Chúng tôi phải mang đánh dấu chúng, với thuốc nhuộm sáng để phân biệt.
 • Once you bring in your verdict, let me know and justice will be done.
 • ➥ Hãy cho tôi biết khi anh đưa ra bản án và tôi sẽ thực thi công lý.
 • Automotive companies wishing to bring in cars need to have an AP to do so.
 • ➥ Các công ty ô tô muốn nhập khẩu ô tô cần phải có một giấy phép.
 • All right, we're here To help you bring in Owen savage With minimum loss of life.
 • ➥ Chúng tôi ở đây để giúp anh bắt Owen Savage mà mất ít mạng người nhất.
 • What blessings can we be confident of enjoying if we continue to bring in the whole tithe?
 • ➥ Chúng ta có thể tin cậy được hưởng những ân phước nào nếu chúng ta tiếp tục đóng trọn phần thuế?
 • In 1945–1960 admissions policies were opened up to bring in students from a more diverse applicant pool.
 • ➥ Trong giai đoạn 1945-1960, chính sách tuyển sinh được mở rộng để thu hút sinh viên từ nhiều hoàn cảnh khác nhau.
 • And so they bring in this big, clunky analog tape recorder and they start recording these little bleep, bleeps.
 • ➥ Và họ mang vào một máy thu âm bằng analog rất cồng kềnh , và họ bắt đầu thu lại những âm thanh bíppp, bíppp.
 • So we bring in the contractor and say, "We were told we have two weeks to build a foundation.
 • ➥ Chúng ta mang nhà thầu đến và nói, ''Chúng ta được yêu cầu xây móng nhà trong hai tuần.
 • With the commuter taxis and the gomesi business continuing to bring in income, she diversified into the motorcycles taxi business.
 • ➥ Với taxi đi lại và kinh doanh gomesi tiếp tục mang lại thu nhập, bà đa dạng hóa hình thức kinh doanh bằng việc đầu tư vào xe máy taxi.
 • And kids could bring in drawings and have the store print a sugar plate for the top of their birthday cake.
 • ➥ và lũ trẻ có thể mang tranh tới và nhờ cửa hàng in một đĩa bằng đường để trên chiếc bánh sinh nhật của chúng
 • After the doors were breached, the troops separated the congregation according to what price they might bring in the slave markets.
 • ➥ Sau khi các cánh cửa đã bị phá vỡ, quân đội Ottoman tràn vào tách đám đông ra theo giá mà họ có thể mang bán ở thị trường nô lệ.
 • “Go out quickly to the main streets and the alleys of the city, and bring in here the poor and crippled and blind and lame.”
 • ➥ “Hãy mau ra những con đường chính cùng các ngõ hẻm trong thành, dẫn người nghèo, người tàn tật, người đui mù và người què quặt về đây”.
 • When those trenches are # yards from the fort and in range...... he' il bring in his #- inch mortars, lob explosive rounds over our walls...... and pound us to dust
 • ➥ Khi các chiến hào sâu # thước từ pháo đài và trong tầm ngắm...... nó sẽ mang theo súng cối # inch, bắn nổ tường của ta...... và chôn ta cùng cát bụi
 • (Proverbs 11:25; Luke 6:38; Ecclesiastes 11:1, Revised Standard Version) It may take time for your goodness to bring in a harvest of good from your mate.
 • ➥ Cần phải một thời gian để cho sự nhân từ bạn sanh những dấu hiệu hiền lành nơi người hôn phối bạn.
 • When those trenches are 200 yards from the fort and within range, he'll bring in his 15-inch mortars, lob explosive rounds over our walls and pound us to dust.
 • ➥ Khi các chiến hào sâu 200 thước từ pháo đài và trong tầm ngắm nó sẽ mang theo súng cối 15 inch, bắn nổ tường của ta và chôn ta cùng cát bụi.
 • "This is definitely a major cornerstone in Lebanon's oil policy... and will help Lebanon divide its reserves into blocks an eventually bring in tenders and start looking into power-sharing agreements."
 • ➥ "Đây chắc chắn là một nền tảng quan trọng cho chính sách dầu mỏ của Liban... và sẽ giúp Liban phân chia các dự trữ dầu khí cho các công ty dự thầu."
 • + 2 While under the influence of the wine, Bel·shazʹzar gave an order to bring in the vessels of gold and silver that his father Neb·u·chad·nezʹzar had taken from the temple in Jerusalem,+ so that the king and his nobles, his concubines and his secondary wives could drink from them.
 • ➥ + 2 Khi đã có hơi men, Ben-sát-xa sai người mang đến các đồ đựng bằng bạc, bằng vàng mà vua cha là Nê-bu-cát-nết-xa đã lấy từ đền thờ Giê-ru-sa-lem+ để vua cùng các bậc quyền quý, các cung phi và vợ lẽ của vua dùng mà uống rượu.
 • “Caroline nursed him in this terrible illness, and when he died she was left with five of her own and eight of her sister’s children, and a farm of 280 acres where she and the children plowed, sowed, irrigated, and harvested to bring in enough to provide for their needs.
 • ➥ 'Caroline chăm sóc cho ông với căn bệnh khủng khiếp này, và khi qua đời, ông bỏ bà lại với năm đứa con riêng của bà và tám đứa con của chị bà, và một trang trại rộng 280 mẫu Anh, là nơi bà và các con của bà đã cày cấy, gieo trồng, tưới nước và thu hoạch để cung cấp đủ cho nhu cầu của họ.

Các từ liên quan khác