Complication là gì?

Complication là gì? Từ “complication” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “complication” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “complication” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ complication trong Tiếng Việt

@complication /,kɔmpli'keiʃn/
* danh từ
- sự phức tạp, sự rắc rối
- (y học) biến chứng
@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: y học
-biến chứng
Nghe phát âm từ “complication

Đặt câu với từ complication

Bạn cần đặt câu với từ complication, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Probably just a post-op complication.
 • ➥ Có lẽ chỉ là di chứng của hậu phẫu.
 • "A complication of an unusual sexual practice".
 • ➥ “A complication of an unusual sexual practice (Biến chứng của việc quan hệ tình dục không thường xuyên)”.
 • There was a complication when we cured the industrial disease.
 • ➥ Đã có một biến chứng xảy ra trong khi nghiên cứu về bệnh dịch.
 • Three of them have developed the potentially deadly complication of HUS.
 • ➥ Ba người trong số đó đã phát triển biến chứng HUS có khả năng chết người .
 • A complication is that there are various descriptions of the scope of the Hebrides.
 • ➥ Có sự phức tạp khi có các mô tả khác nhau về phạm vi của Hebrides.
 • In 1991, he died of bronchopneumonia, a complication of AIDS, and Deacon retired in 1997.
 • ➥ Năm 1991, Mercury qua đời vì bị viêm cuống phổi, cộng hưởng từ căn bệnh AIDS; Deacon cũng giải nghệ vào năm 1997.
 • A rare, yet serious complication is one inside the abdomen, the symptom usually being severe stomach upset, which is much less obvious than the other locations.
 • ➥ Một biến chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng là ở bên trong ổ bụng, triệu chứng thường là đau bụng dữ dội, ít rõ ràng hơn so với các vị trí khác.
 • An uncommon complication is thyroid storm in which an event such as an infection results in worsening symptoms such as confusion and a high temperature and often results in death.
 • ➥ Một biến chứng hiếm gặp là bão giáp trạng, trong đó nếu có một tác động nào ví dụ như nhiễm trùng sẽ dẫn đến các triệu chứng ngày càng xấu đi như rối loạn, sốt cao và thường dẫn đến tử vong.
 • Studies show that gum disease in pregnant women is associated with an increased risk of preeclampsia, a serious complication that is characterized by, among other things, a sudden rise in blood pressure, severe headache, and edema (excess buildup of fluid in the tissues).
 • ➥ Các cuộc nghiên cứu cho thấy bệnh về nướu ở phụ nữ có thai thường gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiền sản giật (preeclampsia), một biến chứng nguy hiểm có nhiều biểu hiện, chẳng hạn như huyết áp tăng đột ngột, nhức đầu dữ dội và bị phù (ứ đọng chất dịch trong các mô)*.

Các từ liên quan khác