Courier là gì?

Courier là gì? Từ “courier” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “courier” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “courier” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ courier trong Tiếng Việt

@courier /'kuriə/
* danh từ
- người đưa thư, người đưa tin tức, người thông tin (thường dùng để đặt tên báo)
= Vietnam Courier+ tin tức Vietnam
=diplomatic courier+ người giao thông ngoại giao
@Chuyên ngành kinh tế
-người hướng dẫn du lịch (ở Châu Âu)
-người phát chuyển nhanh (thư, bưu kiện...)
@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: xây dựng
-sứ giả
Nghe phát âm từ “courier

Đặt câu với từ courier

Bạn cần đặt câu với từ courier, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • The seller hired the Courier to make the exchange.
 • ➥ Người bán đã thuê Người giao hàng để tiến hành giao dịch.
 • His Highness may have reached the courier station
 • ➥ Đốc chủ khả năng đã đến dịch trạm cách đây 50 dặm
 • Several Yak-7Vs were used for training and courier duties.
 • ➥ Vài chiếc Yak-7V được sử dụng trong huấn luyện và vận chuyển yếu nhân.
 • I suspect it is a courier of some kind.
 • ➥ Tôi nghi rằng đó là một loại tầu chuyên chở.
 • A diplomatic courier must never be arrested or detained.
 • ➥ Chuyển phát nhanh ngoại giao không bao giờ bị bắt giữ hoặc giam giữ.
 • Even we have to shelter at the courier station
 • ➥ Chúng tôi cũng phải nhanh đến dịch trạm tránh bão
 • Both papers lost money, until the Courier-Express folded in 1982.
 • ➥ Cả hai giấy tờ bị mất tiền, cho đến khi Courier-Express gấp năm 1982.
 • Unfortunately courier drives can only load and unload on their home systems.
 • ➥ Không may là ổ đĩa vận chuyển này có thể tải lên và tải xuống trên hệ thống chủ.
 • Methods that calculate delivery cost using weight include courier-calculated rates and delivery weight tables.
 • ➥ Các phương thức tính toán phí vận chuyển bằng trọng lượng bao gồm cước vận chuyển của hãng vận tải và bảng trọng lượng vận chuyển.
 • In June 1992, Hanjin Express was introduced to deliver small packages and provide courier service.
 • ➥ Vào tháng 6 năm 1992, Hanjin Express đã được giới thiệu để cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh bưu phẩm.
 • He was demoted from Corporal to Courier Private First Class for biting an officer in Episode 1.
 • ➥ Nó bị giáng chức từ Hạ sĩ xuống Binh nhất do cắn một sĩ quan trong Tập 1.
 • Usually, we made our courier trips on Saturday afternoon or Sunday, when Father had time off from work.
 • ➥ Thường chúng tôi đi giao tài liệu vào trưa Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, khi cha tôi được nghỉ làm.
 • A courier on horseback might speed by; he would be carrying mail and royal decrees to an outpost of the empire.
 • ➥ Người đưa tin cưỡi ngựa có thể vượt qua người lữ hành, mang thư và chiếu chỉ đến một tiền đồn của đế quốc.
 • Polikarpov Po-2 Initially Po-2s were used for training (between 1 and 18 December 1942), later were used for liaison and courier duties.
 • ➥ Polikarpov Po-2 huấn luyện (1 - 18 tháng 12 năm 1942), - vận tải, liên lạc.
 • These might be courier services or cable guys, for instance, just to see whether the AED that is submitted is still in place.
 • ➥ Các công ty này có thể là dịch vụ chuyển phát nhanh hay dịch vụ cáp điện thoại chẳng hạn, chỉ để chắc rằng những thiết bị AED được gửi thông tin về vẫn còn ở chỗ đó.
 • With this payment method, you'll send your cheque or demand draft to one of Citigroup's offices, either by courier or by physically dropping it off.
 • ➥ Với phương thức thanh toán này, bạn sẽ gửi séc hoặc hối phiếu đến một trong các văn phòng của Citigroup, bằng thư hoặc bằng gửi trực tiếp.
 • In addition to this, Courier Mail Server offers a non-standard method of sending using IMAP by copying an outgoing message to a dedicated outbox folder.
 • ➥ Ngoài ra, Courier Mail Server cung cấp một phương thức gửi không chuẩn bằng IMAP bằng cách sao chép thư đi vào thư mục hộp thư đi chuyên dụng.
 • In the spring of 1488, the shipwrecked Joseon crew of the Jeju Island official Choe Bu (1454–1504) were traveling up the Grand Canal while escorted by the Ming courier service en route back to Korea.
 • ➥ Vào mùa xuân năm 1488, chỉ huy của một con tàu bị đắm của Triều Tiên là Choe Bu (1454–1504) đang đi trên kênh Đại Vận Hà khi đang được hộ tống bởi tuyến chuyển phát của nhà Minh trên đường trở về Triều Tiên.

Các từ liên quan khác