Eligible là gì?

Eligible là gì? Từ “eligible” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “eligible” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “eligible” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ eligible trong Tiếng Việt

@eligible /i'liminəbl/
* tính từ
- đủ tư cách, thích hợp
=eligible for membership+ đủ tư cách làm nột hội viên
- có thể chọn được
=an eligible youngman+ một chàng thanh niên có thể lấy làm chồng được
@Chuyên ngành kỹ thuật
-thích hợp
@Chuyên ngành kỹ thuật
-thích hợp
Nghe phát âm từ “eligible

Đặt câu với từ eligible

Danh sách các mẫu câu có từ eligible trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác