Expiration là gì?

Expiration là gì? Từ “expiration” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “expiration” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “expiration” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ expiration trong Tiếng Việt

@expiration /,ekspaiə'reiʃn/
* danh từ
- sự thở ra
- sự thở hắt ra; sự tắt thở, sự chết
- sự mãn hạn, sự kết thúc
@Chuyên ngành kinh tế
-hết hiệu lực
-kết thúc
-mãn hạn
-sự hết hạn
-sự kết thúc
-sự mãn hạn
@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: y học
-hấp hối
-thở ra
@Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
-hết hiệu lực
@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: y học
-hấp hối
-thở ra
@Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
-hết hiệu lực
Nghe phát âm từ “expiration

Đặt câu với từ expiration

Bạn cần đặt câu với từ expiration, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Expiration time
 • ➥ Hạn sử dụng: NAME OF TRANSLATORS
 • Believe it or not, Twinkies have an expiration date.
 • ➥ Dầu cậu tin hay không tin, thì bánh Twinkie cũng phải đến ngày quá đát.
 • Make sure that your expiration dates are correct for each video.
 • ➥ Đảm bảo rằng ngày hết hạn của bạn là chính xác cho mỗi video.
 • Get on a bus and start from scratch in another city with an expiration date?
 • ➥ Lên xe và làm lại từ đầu ở thành phó khác với hạn nhất định sao?
 • In 1976, discussion arose over impending expiration of the statute of limitations on the hijacking.
 • ➥ Năm 1976 một cuộc tranh cãi đã phát sinh về thời hiệu hết hạn của vụ không tặc.
 • After releasing the 5th album, Kim Jong Kook left the management due to contract expiration.
 • ➥ Sau khi phát hành album thứ 5, Kim Jong Kook rời việc quản lý do hết hợp đồng.
 • It's a couple weeks past its expiration date, so it's got a bit of a kick.
 • ➥ Hạn sử dụng của nó là hết tuần lễ tình nhân, thế nên có 1 chút cụt hứng.
 • Each upload operation resets the segment membership and expiration countdown for the identifiers that are uploaded.
 • ➥ Mỗi hoạt động tải lên sẽ đặt lại tư cách thành viên phân khúc và đếm ngược thời hạn cho các giá trị nhận dạng tải lên.
 • Our civil marriage ceremony was both happy and sad, for we were married with an expiration date.
 • ➥ Hôn nhân theo thủ tục địa phương không theo lễ nghi tôn giáo của chúng tôi thì buồn vui lẫn lộn, vì chúng tôi kết hôn chỉ cho thời tại thế.
 • Following the expiration of their contract, the group concluded all activities around the end of April 2018.
 • ➥ Sau khi hết hạn hợp đồng, nhóm đã kết thúc mọi hoạt động vào khoảng cuối tháng 4 năm 2018.
 • On the expiration of Alvear's term in 1928, Yrigoyen was overwhelmingly elected President for the second time.
 • ➥ Khi Alvear mãn hạn nhiệm kỳ vào năm 1928, Yrigoyen lại được bầu làm tổng thống với chiến thắng áp đảo.
 • The government organised an official review of the NEP in the years leading up to its expiration.
 • ➥ Chính phủ tổ chức tái xét chính thức NEP trong những năm gần đến khi mãn hạn.
 • Some sunscreens include an expiration date — a date indicating when they are no longer expected to be effective.
 • ➥ Một số loại kem chống nắng bao gồm ngày hết hạn - ngày mà chúng không còn hiệu quả.
 • The expiration date of pharmaceuticals specifies the date the manufacturer guarantees the full potency and safety of a drug.
 • ➥ Ngày hết hạn của dược phẩm chỉ định ngày nhà sản xuất đảm bảo đầy đủ hiệu lực và độ an toàn của thuốc.
 • At the expiration of his term as governor, Desha retired from public life to his farm in Harrison County.
 • ➥ Khi ông hết hạn nhiệm kỳ thống đốc, Desha đã rút khỏi đời sống cộng đồng và chuyển về sinh sống tại trăng trại của ông ở Quận Harrison.
 • Following the expiration of tear gas, she notes that it "breaks down into cyanide oxide, phosgenes and nitrogens that are extremely dangerous".
 • ➥ Cô lưu ý rằng sau khi hết hơi cay, khí CS "phân hủy thành oxit xyanua, phosgenes và nitrogens cực kỳ nguy hiểm".
 • This could occur at the expiration of a specified consignment period, or the sale of an item to an end-consumer.
 • ➥ Điều này có thể xảy ra khi hết thời hạn ký gửi hoặc bán một mặt hàng cho người tiêu dùng cuối cùng.
 • On 8 July, the day before the expiration of the truce, Egyptian forces under General Muhammad Naguib renewed the war by attacking Negba.
 • ➥ Ngày 8 tháng 7, ngay trước khi lệnh ngưng bắn hết hiệu lực, tướng Ai cập Naguib cho tái chiến bằng cách tấn công Negba.
 • That's the credit card number, that's the expiration date, that's the security code, and that's the name of the owner of the card.
 • ➥ Đó là số thẻ tín dụng, đó là ngày hết hạn, đó là mã bảo vệ, và đó là tên của chủ sở hữu của thẻ.
 • Prior to the expiration of the NEP in 1990, there was much debate over whether the policy should be renewed, replaced, or scrapped altogether.
 • ➥ Trước khi mãn hạn NEP vào năm 1990, có nhiều tranh luận về việc có nên phục hồi, thay thế hoặc loại bỏ hoàn toàn chính sách.
 • Chung Fai, who buys food at a supermarket in Hong Kong, says: “It is also necessary to check the expiration date printed on packaged food.”
 • ➥ Anh Chung Fai, người thường mua hàng tại một siêu thị ở Hồng Kông, cho biết: “Việc kiểm tra hạn sử dụng in trên bao bì thực phẩm cũng rất cần thiết”.
 • We read: “It came about at the expiration of some time that Cain proceeded to bring some fruits of the ground as an offering to Jehovah.
 • ➥ Chúng ta đọc: “Cách ít lâu, Ca-in dùng thổ-sản làm của-lễ dâng cho Đức Giê-hô-va.
 • The election was announced on 23 November 2009 when incumbent President Mahinda Rajapaksa decided to seek a fresh mandate prior to the expiration of his term in 2011.
 • ➥ Cuộc bầu cử được công bố ngày 23 tháng 11 năm 2009 khi Tổng thống đương nhiệm Mahinda Rajapaksa quyết định tìm một sự ủy thác trong sạch trước khi hết hạn nhiệm kỳ của mình vào năm 2011.
 • Joel Davis, a former FDA expiration-date compliance chief, said that with a handful of exceptions - notably nitroglycerin, insulin and some liquid antibiotics - most expired drugs are probably effective.
 • ➥ Joel Davis, cựu giám đốc tuân thủ ngày hết hạn của FDA, nói rằng với một số ngoại lệ - đáng chú ý là nitroglycerin, insulin và một số loại kháng sinh lỏng - hầu hết các loại thuốc hết hạn đều có hiệu quả.
 • In the 2002 sequel Episode II: Attack of the Clones, set 10 years later, Palpatine exploits constitutional loopholes to remain in office even after the official expiration of his term.
 • ➥ Trong phần tiếp theo, Attack of the Clones (2002), Palpatine khai thác sơ hở của hiến pháp để ở lại văn phòng sau khi nhiệm kỳ chính thức kết thúc.
 • Expiry (or Expiration in the U.S.) is the time and the day that a particular delivery month of a futures contract stops trading, as well as the final settlement price for that contract.
 • ➥ Đáo hạn là thời gian và ngày mà tháng giao hàng cụ thể của hợp đồng tương lai ngừng giao dịch, cũng như giá quyết toán cuối cùng cho hợp đồng đó.

Các từ liên quan khác