Exposé là gì?

Exposé là gì? Từ “exposé” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “exposé” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “exposé” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ expose trong Tiếng Việt

@exposé /eks'pouzei/
* danh từ
- bản trình bày sự kiện
- sự để lòi ra, sự để lộ ra (chuyện xấu xa, tội lỗi)
Nghe phát âm từ “expose

Đặt câu với từ expose

Bạn cần đặt câu với từ expose, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
  • 10. (a) What thorough exposé of Christmas was presented in December 1928?
  • ➥ 10. (a) Tháng 12 năm 1928, Lễ Giáng Sinh bị phơi bày thế nào?
  • It was an exposé of political intrigue and corruption of the time.
  • ➥ Nó vạch trần những mưu đồ chính trị và sự tham nhũng thời đó.
  • 10 The following year, the Bible Students received an even more thorough exposé of Christmas.
  • ➥ 10 Năm sau đó, Học viên Kinh Thánh nhận được lời khuyên cụ thể hơn về Lễ Giáng Sinh.
  • In April 2013, China's Lens Magazine included a 14-page exposé on abuses at Masanjia labor camp.
  • ➥ Vào tháng 4 năm 2013, tạp chí Lens Magazine của Trung Quốc bao gồm 14 trang phơi bày sự lạm dụng của trại Lao động Mã Tam Gia.
  • The most recent Mac keyboards include 19 function keys, but keys F1–F4 and F7–F12 by default control features such as volume, media control, and Exposé.
  • ➥ Bàn phím Mac mới nhức có 19 phím chức năng, nhưng các phím từ F1-F4 và F7-F12 mặc định điều khiển các tính năng như âm lượng, phương tiện, và Exposé.

Các từ liên quan khác