Express là gì?

Express là gì? Từ “express” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “express” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “express” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ express trong Tiếng Việt

@express /iks'pres/
* danh từ
- người đưa thư hoả tốc, công văn hoả tốc
- xe lửa tốc hành, xe nhanh
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hàng gửi xe lửa tốc hành; tiền gửi hoả tốc
- hãng (vận tải) tốc hành
- súng bắn nhanh
* tính từ
- nói rõ, rõ ràng
=an express order+ mệnh lệnh rõ ràng
- như hệt, như in, như tạc
=an express likeness+ sự giống như hệt
- nhằm mục đích đặc biệt, nhằm mục đích riêng biệt
=his express reason for going...+ lý do đặc biệt để đi... của anh ta
- nhanh, hoả tốc, tốc hành
=an express rife+ súng bắn nhanh
=an express bullet+ đạn cho súng bắn nhanh
=an express train+ xe lửa tốc hành
* phó từ
- hoả tốc, tốc hành
* ngoại động từ
- vắt, ép, bóp (quả chanh...)
- biểu lộ, bày tỏ (tình cảm...); phát biểu ý kiên
=to express oneself+ diễn đạt, phát biểu ý kiến (về một vấn đề gì...)
=his face expressed sorrow+ nét mặt anh ta biểu lộ sự đau buồn
- (toán học) biểu diễn
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gửi hoả tốc
@Chuyên ngành kinh tế
-bưu phẩm phát chuyển nhanh
-chuyên chở tốc hành
-minh bạch
-minh thị
-minh xác
-nhanh
-phát chuyển nhanh
-quy định rõ bằng văn bản
-rõ ràng
-sự chuyên chở tốc hành
-sự chuyển tiền nhanh
-suốt
-tốc hành
-vắt ép
-xe tốc hành
@Chuyên ngành kỹ thuật
-biểu diễn
-biểu thị
-cao tốc
-cực nhanh
-diễn đạt
@Chuyên ngành kỹ thuật
-biểu diễn
-biểu thị
-cao tốc
-cực nhanh
-diễn đạt
Nghe phát âm từ “express

Đặt câu với từ express

Bạn cần đặt câu với từ express, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • To express your emotions.
 • ➥ Là để diễn đạt những suy nghĩ và cảm nhận bên trong.
 • Allow him to express himself.
 • ➥ Cứ để anh ta nói hết.
 • Express Confidence through High Expectations
 • ➥ Bày Tỏ Sự Tin Tưởng qua Những Kỳ Vọng Cao
 • ‘Slay utterly’ may express its force. . . .
 • ➥ Chữ ‘hủy diệt’ mới diễn đạt nổi sức mạnh của chữ này. . .
 • You want me to express myself?
 • ➥ Cậu muốn tớ bộc lộ chính mình?
 • I need to express right now.
 • ➥ Tôi phải phát biểu ý kiến ngay.
 • Everyone called her the butterball express.
 • ➥ Ai cũng gọi con bé là ú na ú nần.
 • Express that love and gratitude often.
 • ➥ Hãy thường xuyên bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn đó.
 • How do you express yourself in food?
 • ➥ Làm sao để thể hiện bản thân với thức ăn đây?
 • Your express delivery, I helped you sign.
 • ➥ Có bưu thiếp đến, tôi đã ký nhân thay cô
 • You, with your Panda Express over there.
 • ➥ Ông với con gấu trúc của ông...
 • 10 min: Express Warmth as You Preach.
 • ➥ 10 phút: Biểu lộ sự nồng ấm khi đi rao giảng.
 • I like it when you express yourself.
 • ➥ Anh thích khi thấy em bộc lộ chính mình.
 • A frown may express anger or displeasure.
 • ➥ Một cái nhíu mày có thể biểu thị sực tức giện hoặc không hài lòng.
 • How does an animated delivery express enthusiasm?
 • ➥ Một bài giảng linh hoạt bày tỏ sự hăng hái như thế nào?
 • One can express himself too much also.
 • ➥ Một người còn có thể có nhiều cách phát âm.
 • For your understanding, I express my deepest gratitude.
 • ➥ Cô nương hiểu rõ đại nghĩa như thế, Hạ Anh tôi vô cùng cảm kích
 • Log was made to express really big things.
 • ➥ Log được dùng để biểu đạt những con số rất lớn.
 • Again, I can't express how sorry I am.
 • ➥ Tôi không thể diễn tả hết sự cảm thông.
 • To all passengers we express our deepest apologies
 • ➥ Chúng tôi bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc đến tất cả quí hành khách
 • The Latter-day Saint would express quiet assurance.
 • ➥ Người Thánh Hữu Ngày Sau thường trầm tĩnh nói về hy vọng.
 • Seoul has many large intercity/express bus terminals.
 • ➥ Seoul có nhiều bến xe buýt liên tỉnh / tốc hành lớn.
 • Many people express profound gratitude for this knowledge.”
 • ➥ Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn sâu xa về sự hiểu biết này”.
 • He says what I feel but can't express.
 • ➥ Ông ấy nói lên những điều tôi cảm nhận nhưng không thể diễn tả.
 • They have strong convictions and express themselves authoritatively.
 • ➥ Họ có những thành kiến mạnh mẽ và dùng lối phát biểu như có thẩm quyền.
 • In some cultures, people express their feelings openly.
 • ➥ Trong một số nền văn hóa, người ta dễ biểu lộ cảm xúc.
 • They posited that pure abstraction could express pure spirituality.
 • ➥ Họ thừa nhận rằng sự trừu tượng thuần túy có thể diễn tả tâm linh thuần khiết.
 • Something the person who created it wanted to express.
 • ➥ Thứ mà người tạo ra tất cả muốn gửi gấm.
 • Yes, Paul could express his conviction that he had!
 • ➥ Liệu công-tác của tôi có được hoàn-tất một cách mỹ-mãn không?
 • Express clearly your concern and your desire to help.
 • ➥ ● Nêu rõ mối lo ngại cũng như mong muốn giúp đỡ của mình.
 • Express trains on Line 9 stop at this station.
 • ➥ Tàu tốc hành nằm trên tuyến 9 dừng tại nhà ga này.
 • • How did Jesus encourage others to express their thoughts?
 • ➥ • Chúa Giê-su khuyến khích người khác bày tỏ cảm nghĩ bằng cách nào?
 • • Be concerned about the task, and express your trust
 • ➥ • Quan tâm đến công việc và biểu lộ lòng tin cậy
 • You know, do our technologies allow us to express?
 • ➥ Liệu công nghệ của chúng tôi có cho phép chúng tôi bộc lộ cảm xúc?
 • It also supports expansion boards using PCI Express x16 bus.
 • ➥ Toàn bộ các bo mạch chủ thế hệ mới đều sử dụng khe PCI Express X16.
 • He was not afraid to express his sorrow and regret.
 • ➥ Ông không sợ bộc lộ sự buồn rầu và ân hận.
 • But I can tell you that they do express themselves.
 • ➥ Nhưng tôi có thể cho bạn biết rằng họ thể hiện bản thân.
 • Express confidence in the Lord’s promise to provide personal revelation.
 • ➥ Bày tỏ sự tin tưởng nơi lời hứa của Chúa để cung cấp sự mặc khải cá nhân.
 • They were the daring young riders of the pony express.
 • ➥ Họ là những chàng kỵ mã trẻ can trường của dịch vụ bưu kiện hỏa tốc.
 • They express themselves mildly and listen kindly to my skepticism.”
 • ➥ Họ dịu dàng phát biểu ý kiến và tử tế nghe tôi nói lên sự hoài nghi”.
 • Drawing allows children to express their understanding of gospel principles.
 • ➥ Việc vẽ hình cho phép các em bày tỏ sự hiểu biết của chúng về các nguyên tắc phúc âm.
 • How, then, can you express your grief in healthy ways?
 • ➥ Vậy, làm sao để bộc lộ nỗi đau cho đúng cách?
 • I express my gratitude for the Atonement of Jesus Christ.
 • ➥ Tôi bày tỏ lòng biết ơn Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.
 • National anthems often express feelings of national pride or superiority.
 • ➥ Quốc ca thường diễn đạt tinh thần tự hào dân tộc hoặc đề cao quốc gia.
 • You must express your love in both words and deeds!
 • ➥ Bạn phải biểu lộ tình yêu thương qua cả lời nói lẫn hành động!
 • Hard to express much through a quarter-inch of leather.
 • ➥ Rất khó biểu lộ cảm xúc qua lớp da dày 6mm.
 • 1-3. (a) What inescapable truth does the Bible express?
 • ➥ 1-3. (a) Kinh Thánh cho biết sự thật không thể chối cãi nào?
 • Managing conflict, then, involves learning new ways to express one’s thoughts.
 • ➥ Vậy giải quyết xung đột bao hàm việc học những cách mới để diễn đạt ý tưởng mình.
 • It is hard to express how much that means to me.
 • ➥ Thật khó để diễn tả điều đó có ý nghĩa với tôi biết bao nhiêu.
 • Up- spouted by a whale in air, To express unwieldy joy. "
 • ➥ Up- spouted bởi một con cá voi trong không khí, diễn tả niềm vui khó sử dụng. "
 • In the 1950s, he began to express anti-American sentiments publicly.

Các từ liên quan khác