Flexibly là gì?

Flexibly là gì? Từ “flexibly” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “flexibly” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “flexibly” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ flexibly trong Tiếng Việt

@flexibly
* phó từ
- linh hoạt, linh động
Nghe phát âm từ “flexibly

Đặt câu với từ flexibly

Danh sách các mẫu câu có từ flexibly trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác