Foison là gì?

Foison là gì? Từ “foison” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “foison” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “foison” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ foison trong Tiếng Việt

@foison /'fɔizn/
* danh từ
- kiếm cùn, kiếm bịt đầu (để tập đấu kiếm)
!to trim one's foils
- sãn sàng chiến đấu
* danh từ
- (từ cổ,nghĩa cổ) sự đầy ắp, sự nhiều quá
Nghe phát âm từ “foison

Đặt câu với từ foison

Danh sách các mẫu câu có từ foison trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác