Fold sheaf là gì?

Fold sheaf là gì? Từ “fold sheaf” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “fold sheaf” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “fold sheaf” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ fold sheaf trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
-nếp uốn có dạng bó
Nghe phát âm từ “fold sheaf

Đặt câu với từ fold sheaf

Bạn cần đặt câu với từ fold sheaf, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Mountain- fold the corner
 • ➥ Gấp phần đỉnh vào trong góc
 • Fold the paper in four.
 • ➥ Gấp giấy làm tư.
 • Fold the top corner down
 • ➥ Gấp góc đỉnh xuống
 • Fold and unfold the corners
 • ➥ Gấp và mở gấp phần góc
 • This flank's going to fold!
 • ➥ Mặt bên này đang bị bao vây!
 • Fold, lift and tuck, okay?
 • ➥ Gập lại, nâng lên và đút vào.
 • Fold the corner down and unfold
 • ➥ Gấp phần góc xuống rồi mở gấp
 • Fold and unfold the top corner
 • ➥ Gấp và mở gấp góc đỉnh
 • Those cats will fold under pressure.
 • ➥ Bọn mèo cái này rồi sẽ xuống lỗ thôi mà.
 • Come into the fold of God.
 • ➥ Gia nhập đàn chiên của Thượng Đế.
 • Theoretically, he can fold time as well.
 • ➥ Theo lí thuyết, anh ta có thể gấp khúc cả thời gian.
 • Cut out, fold in half, and save
 • ➥ Cắt ra, gấp và giữ lại
 • From the ninety and nine in the fold.
 • ➥ Từ chín mươi chín con trong bầy.
 • Some, after making mistakes, stray from the fold.
 • ➥ Một số người sau khi làm điều lầm lỗi thì rời xa đàn chiên.
 • Website layout that pushes content below the fold
 • ➥ Bố cục trang web đẩy nội dung xuống dưới màn hình đầu tiên
 • Bring the top to the indicated corner and fold
 • ➥ Đưa đỉnh tới góc đã chỉ ra và gấp
 • The fold is important because it allows interstitial suspension.
 • ➥ Việc xếp rất quan trọng vì nó làm cho không còn khe hở.
 • Then they started to fold up one by one.
 • ➥ Sau đó họ chia tay nhau mỗi người một nẻo.
 • Fold in half Crease only between the existing lines
 • ➥ Gấp đôi tờ giấy Tạo ra nếp chỉ một phần
 • You can do electronic pieces that fold and wrap.
 • ➥ Bạn có thể làm những bộ phận điện tử để bọc kín và gói lại.
 • Do you think I'd let Pang return to the fold?
 • In the first dream, Joseph saw himself and his brothers, each binding a sheaf of grain.
 • ➥ Trong giấc mơ thứ nhất, Giô-sép thấy mình và các anh trai đang bó lúa ngoài đồng.
 • A sheaf of barley would then be brought to the high priest, who offered it to Jehovah.
 • ➥ Sau đó, một bó lúa được mang đến cho thầy tế lễ để dâng lên cho Đức Giê-hô-va.
 • God told the Israelites: “You must . . . bring a sheaf of the firstfruits of your harvest to the priest.
 • ➥ Đức Chúa Trời nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Hãy đem đến cho thầy tế-lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi.
 • In some regions the farmers believed that a spirit resided in the last sheaf of grain to be harvested.
 • ➥ Ở một vài vùng, nông dân tin rằng có một thần linh ở trong lượm ngũ cốc cuối cùng được thu hoạch.
 • Sumerians harvested during the spring in three-person teams consisting of a reaper, a binder, and a sheaf handler.
 • ➥ Người Sumer thu hoạch vào mùa xuân với những tổ ba người gồm một thợ gặt, một người buộc lúa, và một người lượm.
 • A sheaf of the new barley harvest was offered every year on Nisan 16, the day that Jesus was resurrected
 • ➥ Một bó lúa mạch mới gặt được dâng lên mỗi năm vào ngày 16 Ni-san, ngày Chúa Giê-su được sống lại
 • In early spring, during the Festival of Unfermented Cakes, the Israelites presented to God a sheaf of the firstfruits of the barley harvest.
 • ➥ Vào đầu xuân, trong dịp Lễ Bánh Không Men, những người Y-sơ-ra-ên dâng cho Đức Chúa Trời một lượm lúa mạch đầu mùa.
 • 15 “‘You are to count seven sabbaths from the day after the Sabbath, from the day that you bring the sheaf of the wave offering.
 • ➥ 15 Các ngươi phải đếm bảy ngày Sa-bát kể từ ngày sau ngày Sa-bát đó, tức là từ ngày mà các ngươi đem đến bó lúa của lễ vật đưa qua đưa lại.
 • Other common elements in depictions of Inari, and sometimes of their kitsune, include a sickle, a sheaf or sack of rice, and a sword.
 • ➥ Các yếu tố phổ biến khác trong mô tả về Inari, và đôi khi là về kitsune của họ, bao gồm một lưỡi liềm, một bó lúa hoặc bao gạo và một thanh kiếm.
 • Hence, the cutting of the sheaf for the Festival of Unfermented Cakes could be done by a delegation sent to a nearby barley field.
 • ➥ Do đó, một nhóm người đại diện có thể được phái đến một ruộng lúa gần đó để cắt bó lúa cho Lễ Bánh Không Men.
 • 19 “When you reap your harvest from your field and you have forgotten a sheaf in the field, do not go back to get it.
 • ➥ 19 Khi anh em thu hoạch mùa màng và để quên một bó lúa ngoài ruộng thì đừng quay lại lấy.
 • A sheaf of the firstfruits from the barley harvest was presented at the temple as an offering to Jehovah during the Festival of Unleavened Bread, in March or April.
 • ➥ Một bó lúa mạch đầu mùa được dâng lên Đức Giê-hô-va tại đền thờ trong kỳ Lễ Bánh Không Men vào tháng 3 hoặc tháng 4.

Các từ liên quan khác