Foldability là gì?

Foldability là gì? Từ “foldability” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “foldability” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “foldability” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ foldability trong Tiếng Việt

@foldability
* danh từ
- tính chịu uốn, tính dễ uốn
Nghe phát âm từ “foldability

Đặt câu với từ foldability

Danh sách các mẫu câu có từ foldability trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác