Foldback là gì?

Foldback là gì? Từ “foldback” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “foldback” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “foldback” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ foldback trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
-sự uốn ngược
Nghe phát âm từ “foldback

Đặt câu với từ foldback

Danh sách các mẫu câu có từ foldback trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác