Folded material là gì?

Folded material là gì? Từ “folded material” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folded material” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folded material” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folded material trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
-vật liệu gấp được
Nghe phát âm từ “folded material

Đặt câu với từ folded material

Bạn cần đặt câu với từ folded material, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • His intestine was folded into itself.
 • ➥ Ruột của thằng bé lồng vào nhau.
 • Ammon folded his arms for prayer.
 • ➥ Ammon khoanh tay lại cầu nguyện.
 • But the laundry is done, and it’s folded!”
 • ➥ Nhưng ít nhất mớ quần áo thì đã giặt xong và sắp xếp ngăn nắp!”
 • You keep your shirts folded, ready to pack.
 • ➥ Anh gấp áo sơ mi lại để sẵn sàng cho vào ba lô.
 • Just to show you, this really was folded paper.
 • ➥ Cho bạn biết thêm, cái này thực sự là giấy gấp.
 • With the buttstock folded the MG4 remains fully operable.
 • ➥ Cho dù báng súng vẫn gấp sang một bên thì MG4 vẫn có thể tác chiến một cách hiệu quả.
 • Sleeve either in two pieces or folded at the top.
 • ➥ Cuống lá noãn nguyên hay chẻ đôi ở đỉnh.
 • You get a folded shape -- in this case, a cockroach.
 • ➥ Bạn có một hình hoàn chỉnh -- ở đây là một con gián.
 • Folded lens, you divide up the panels, you add flexures.
 • ➥ Những miếng kính gấp lại, bạn phải chia nhỏ tấm kính, thêm vào đường gợn sóng.
 • We collaborated with Oldenburg and put the newspaper on top, folded.
 • ➥ Chúng tôi kết hợp với Oldenburg, đặt 1 tờ báo lên đỉnh, gập lại.
 • There these were folded into magazines, stitched, and trimmed by hand.
 • ➥ Tại đây những giấy này được xếp thành tạp chí, may và cắt xén bằng tay.
 • It looks like a little piece of folded paper, doesn't it?
 • ➥ Trông giống như một miếng giấy nhỏ cuốn lại, phải không?
 • Each individual's cortex is folded differently, very much like a fingerprint.
 • ➥ Vỏ não của mỗi cá nhân có nếp cuộn khác nhau. giống như dấu vân tay vậy.
 • The main wheels folded to the rear after rotating by 86°.
 • ➥ Các bánh lốp chính gấp lại đối với bộ phận phía sau, sau khi quay một góc 86°.
 • A folded papyrus document, bound with a string and clay seal
 • ➥ Một tài liệu bằng giấy cói được gấp, buộc lại bằng dây và đóng dấu
 • Both papers lost money, until the Courier-Express folded in 1982.
 • ➥ Cả hai giấy tờ bị mất tiền, cho đến khi Courier-Express gấp năm 1982.
 • I folded your pants because you throw them on the floor
 • ➥ Em xếp quần cho anh vì anh quăng nó dưới sàn...
 • The paper is printed, slit, and folded into 32-page signatures.
 • ➥ Giấy được in, xén và gấp lại thành các tay sách 32 trang.
 • It's not folded, that's a photograph and it's cut on the diagonal.
 • ➥ Nó không gấp lại được, nó là một tấm ảnh Và nó bị cắt theo đường chéo
 • By the early 1950s the ballpoint boom had subsided and Reynolds' company folded.
 • ➥ Vào đầu những năm 1950, cơn bão bút bi đã giảm sút và công ty của Reynolds phải đóng cửa.
 • The ears were set forward and could be either erect or slightly folded.
 • * Material possessions
 • ➥ * Của cải vật chất
 • Limit Negative Material.
 • ➥ Hãy hạn chế những đề tài tiêu cực.
 • Building material is any material which is used for construction purposes.
 • ➥ Vật liệu xây dựng là bất kỳ vật liệu được sử dụng cho mục đích xây dựng.
 • Very nice material.
 • ➥ Đúng là vật liệu hảo hạng.
 • Material versus method.
 • ➥ Tài liệu so với phương pháp.
 • It's blanketing material.
 • ➥ Nó là chất liệu che lấp.
 • This ejected material formed an immense cloud of material called a planetary nebula.
 • ➥ Sự giải phóng vật chất hình thành một đám mây khổng lồ gọi là tinh vân hành tinh.
 • Preview the study material
 • ➥ Xem xét khái quát tài liệu học tập
 • You're not relationship material.
 • ➥ Anh không phải là mối quan hệ chính thức.
 • The material is steel.
 • ➥ Sản phẩm thu là thép.
 • Logical Development of Material
 • ➥ Khai triển tài liệu hợp lý
 • but not inorganic material.
 • ➥ Nó có thể tự nhân bản tế bào, nhưng không tạo ra được chất vô cơ.
 • Some material is especially designed to help young people; other material assists their parents.
 • ➥ Một số tài liệu được đặc biệt biên soạn để giúp những người trẻ, một số tài liệu khác cung cấp sự hỗ trợ cho các bậc cha mẹ.
 • Are Material Things Inherently Evil?
 • ➥ Có phải những điều vật chất vốn xấu xa?
 • It can't imitate inorganic material.
 • ➥ Nó không mô phỏng được chất vô cơ.
 • Reject civilization, especially material possessions.
 • ➥ Hãy loại bỏ nền văn minh, đặc biệt là những của cải vật chất.
 • It's not even restricted material.
 • ➥ Nó thậm chí không phải là các dữ liệu hạn chế truy cập.
 • Are material possessions your treasure?
 • ➥ Bạn có xem tài sản vật chất là kho tàng của bạn không?
 • Useful material is buried amidst entertainment".
 • ➥ Các tài liệu hữu ích lại bị ẩn bởi các nội dung giải trí".
 • Probably material stolen from other victims.
 • ➥ Và có lẽ vài hiện vật bị đánh cắp từ những nạn nhân khác
 • Each material produces a distinctive sound.

Các từ liên quan khác