Folded quad là gì?

Folded quad là gì? Từ “folded quad” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folded quad” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folded quad” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folded quad trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
-tứ cáp gập (anten)
Nghe phát âm từ “folded quad

Đặt câu với từ folded quad

Bạn cần đặt câu với từ folded quad, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • His intestine was folded into itself.
 • ➥ Ruột của thằng bé lồng vào nhau.
 • Ammon folded his arms for prayer.
 • ➥ Ammon khoanh tay lại cầu nguyện.
 • But the laundry is done, and it’s folded!”
 • ➥ Nhưng ít nhất mớ quần áo thì đã giặt xong và sắp xếp ngăn nắp!”
 • You keep your shirts folded, ready to pack.
 • ➥ Anh gấp áo sơ mi lại để sẵn sàng cho vào ba lô.
 • Just to show you, this really was folded paper.
 • ➥ Cho bạn biết thêm, cái này thực sự là giấy gấp.
 • With the buttstock folded the MG4 remains fully operable.
 • ➥ Cho dù báng súng vẫn gấp sang một bên thì MG4 vẫn có thể tác chiến một cách hiệu quả.
 • Sleeve either in two pieces or folded at the top.
 • ➥ Cuống lá noãn nguyên hay chẻ đôi ở đỉnh.
 • You get a folded shape -- in this case, a cockroach.
 • ➥ Bạn có một hình hoàn chỉnh -- ở đây là một con gián.
 • Folded lens, you divide up the panels, you add flexures.
 • ➥ Những miếng kính gấp lại, bạn phải chia nhỏ tấm kính, thêm vào đường gợn sóng.
 • We collaborated with Oldenburg and put the newspaper on top, folded.
 • ➥ Chúng tôi kết hợp với Oldenburg, đặt 1 tờ báo lên đỉnh, gập lại.
 • There these were folded into magazines, stitched, and trimmed by hand.
 • ➥ Tại đây những giấy này được xếp thành tạp chí, may và cắt xén bằng tay.
 • It looks like a little piece of folded paper, doesn't it?
 • ➥ Trông giống như một miếng giấy nhỏ cuốn lại, phải không?
 • Each individual's cortex is folded differently, very much like a fingerprint.
 • ➥ Vỏ não của mỗi cá nhân có nếp cuộn khác nhau. giống như dấu vân tay vậy.
 • The main wheels folded to the rear after rotating by 86°.
 • ➥ Các bánh lốp chính gấp lại đối với bộ phận phía sau, sau khi quay một góc 86°.
 • A folded papyrus document, bound with a string and clay seal
 • ➥ Một tài liệu bằng giấy cói được gấp, buộc lại bằng dây và đóng dấu
 • Both papers lost money, until the Courier-Express folded in 1982.
 • ➥ Cả hai giấy tờ bị mất tiền, cho đến khi Courier-Express gấp năm 1982.
 • I folded your pants because you throw them on the floor
 • ➥ Em xếp quần cho anh vì anh quăng nó dưới sàn...
 • The paper is printed, slit, and folded into 32-page signatures.
 • ➥ Giấy được in, xén và gấp lại thành các tay sách 32 trang.
 • It's not folded, that's a photograph and it's cut on the diagonal.
 • ➥ Nó không gấp lại được, nó là một tấm ảnh Và nó bị cắt theo đường chéo
 • By the early 1950s the ballpoint boom had subsided and Reynolds' company folded.
 • ➥ Vào đầu những năm 1950, cơn bão bút bi đã giảm sút và công ty của Reynolds phải đóng cửa.
 • The ears were set forward and could be either erect or slightly folded.
 • Quad with no broken neck.
 • ➥ Em gái này này không bị gãy cổ.
 • This is not the high school quad.
 • ➥ Đây không phải đội kỷ luật của trường học.
 • In August 2008 Intel released their first two quad-core processors for notebooks, the Core 2 Quad Q9100 and Core 2 Extreme QX9300.
 • ➥ Tháng 8/2008, Intel phát hành hai vi xử lý lõi tứ mới cho notebook, Core 2 Quad Q9100 và Core 2 Extreme QX9300.
 • Quad-band GSM, CDMA, Penta-band HSPA, 4G LTE
 • ➥ GSM bốn băng tần, CDMA, HSPA năm băng tần, LTE 4G
 • Qualcomm® SnapdragonTM 821 2.15Ghz + 1.6Ghz, 64Bit Quad-Core processor
 • ➥ Bộ xử lý lõi tứ 64 bit Qualcomm® SnapdragonTM 821 2,15 Ghz + 1,6 Ghz
 • For example, that's how we can make the quad hover.
 • ➥ Ví dụ, để làm cho quad bay liệng được
 • This was despite the game's recommended specifications listing a quad core CPU.
 • ➥ Điều này bất chấp các thông số kỹ thuật được đề nghị của trò chơi ghi vào danh sách bộ CPU quad core.
 • We can use mathematical models to estimate the force that I'm applying to the quad.
 • ➥ Chúng ta có thể sử dụng các mô hình toán học để tính toán lực tác động lên quad.
 • I'm thinking maybe the whole upper left quad is some kind of fucking mine field.
 • ➥ Tôi e là cả khu bên trái phía trên... gần giống như là bãi mìn.
 • Black squirrels are well established in the Quad Cities area along the Iowa-Illinois boundary.
 • ➥ Những con sóc đen đã được thành lập tại khu vực Thành phố Tứ giác dọc theo biên giới Iowa-Illinois.
 • Suppose that we want this quad to not only hover but to also balance this pole.
 • ➥ Ví dụ chúng tôi muốn thiết bị quad này không chỉ bay liệng mà còn giữ thăng bằng được cái cọc này
 • ( Applause ends ) You can notice that this quad is making fine adjustments to keep the pole balanced.
 • ➥ Bạn có thể thấy rằng chiếc máy quad này điều chỉnh rất hợp lý để giữ thăng bằng chiếc cọc
 • The device features a Qualcomm Snapdragon 800 quad-core 2.3 GHz processor with 3GB of RAM and a Full HD Super AMOLED display.
 • ➥ Thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 800 lõi tứ 2.3 GHz với 3GB RAM và màn hình Full HD Super AMOLED.
 • All ESSM launches from De Zeven Provinciën class frigates and Sachsen class frigates involved ESSMs quad-packed in a Mark 41 Vertical Launching System.
 • ➥ Tất cả tên lửa ESSM phóng từ Khinh hạm lớp De Zeven Provinciën và Khinh hạm lớp Sachsen đều liên quan đến phương pháp "đóng gói" bốn tên lửa ESSM vào chung một khoang phóng của Hệ thống Phóng thẳng đứng Mark 41.
 • Two quad-mount 40 mm guns and 9 20 mm guns were destroyed, along with two of the mounts for the 20 mm guns.
 • ➥ Hai khẩu đội 40 mm bốn nòng và 9 khẩu 20 mm bị phá hủy, cùng với hai bệ pháo 20 mm.
 • It is the successor of the Nokia Lumia 625, with an improved quad-core processor, but removes the front-facing camera, flash and dedicated camera button.
 • ➥ Nó là phiên bản kế nhiệm chiếc Nokia Lumia 625, với một bộ vi xử lý lõi tứ cải tiến, nhưng lại lược bỏ phần máy ảnh, đèn flash và nút chụp ảnh trên cạnh.

Các từ liên quan khác