Folded-bottom box là gì?

Folded-bottom box là gì? Từ “folded-bottom box” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folded-bottom box” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folded-bottom box” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folded-bottom box trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
-hộp đáy gấp
-hộp đáy xếp
Nghe phát âm từ “folded-bottom box

Đặt câu với từ folded-bottom box

Bạn cần đặt câu với từ folded-bottom box, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Glove box.
 • ➥ Hộc đựng găng tay.
 • Question Box
 • ➥ Giải đáp thắc mắc
 • Wood box?
 • ➥ Hộp gỗ á?
 • Fuse box.
 • ➥ Hộp cầu chì.
 • This is a feedback box called a petition box.
 • ➥ Đây là một hòm thư góp ý gọi là hộp kiến nghị.
 • Modernism means white box, and it's a perfect white box.
 • ➥ Thiết kế hiện đại có nghĩa là hộp trắng, và một chiếc hộp màu trắng hoàn hảo.
 • 'Sorry ' message box
 • ➥ Hộp thoại thông báo ' Rất tiếc '
 • Text Box dialog
 • ➥ Hộp thoại văn bản
 • Discuss Question Box.
 • ➥ Thảo luận mục Giải đáp thắc mắc.
 • No great box!
 • ➥ Không có cái hộp bự!
 • Review Question Box.
 • ➥ Ôn lại mục Giải Đáp Thắc Mắc.
 • Third box is out.
 • ➥ Chiếc hộp thứ ba đã vượt qua.
 • I see the box.
 • ➥ Tôi thấy cái hộp, ghi'Điện Cao thế'
 • Check your in-box.
 • ➥ Xem hộp thư đến đi.
 • Text Input Box dialog
 • ➥ Hộp thoại ô nhập văn bản
 • It's a lunch box.
 • ➥ Cơm hộp đó
 • 13 min: Question Box.
 • ➥ 13 phút: Giải đáp Thắc mắc.
 • 10 min: Question Box.
 • ➥ 10 phút: Giải đáp thắc mắc.
 • Purplish box, green wires.
 • ➥ Chiếc hộp màu tía, dây xanh lá cây.
 • And I go around opening box after box until I've got 15 pies.
 • ➥ Và tôi đi lòng vòng mở những chiếc hộp này cho đến khi tôi kiếm được 15 cái bánh.
 • It's a black box.

Các từ liên quan khác