Folded-dipole antenna là gì?

Folded-dipole antenna là gì? Từ “folded-dipole antenna” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folded-dipole antenna” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folded-dipole antenna” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folded-dipole antenna trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
-lưỡng cực gấp
@Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
-ăng ten lưỡng cực gấp
@Lĩnh vực: điện
-ănng ten lưỡng cực xếp
Nghe phát âm từ “folded-dipole antenna

Đặt câu với từ folded-dipole antenna

Bạn cần đặt câu với từ folded-dipole antenna, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Reset antenna alignment.
 • ➥ Chỉnh lại hướng chảo ăng-ten.
 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • ➥ Xoay lại hoặc định vị lại ăng-ten thu tín hiệu.
 • That was our HF radio antenna.
 • ➥ Đó là ăn-ten bắt sóng radio cao tần của chúng tôi.
 • I think Hal's team knocked out that antenna. Jamil:
 • ➥ Tôi nghĩ đội của Hal hạ đo ván cái tháp ăng-ten đó rồi.
 • The radar with Pero antenna is named as Panda radar.
 • ➥ Radar với ăng ten Pero có tên là radar Panda (Gấu trúc).
 • Their antenna generally have sixteen segments, although other numbers are possible.
 • ➥ Râu thường có mười sáu phân đoạn, mặc dù số cá thể có số phân đoạn khác.
 • That's the cable for the antenna so you can watch TV?
 • ➥ Đây là dây cáp nối với anten của Tivi.
 • Their instrument had an excess 3.5 K antenna temperature which they could not account for.
 • ➥ Công cụ này có một nhiệt kế ăng-ten 3.5 K vượt quá mức mà họ không thể nào giải thích được.
 • This lists ranks buildings in New York City based on pinnacle height measurement, which includes antenna masts.
 • ➥ Danh sách này xếp hạng các tòa nhà tại Thành phố New York dựa trên phép đo chiều cao thực tế, tức là bao gồm cả cột ăngten.
 • In spite of several cases of instrument malfunction, good data were obtained on all three antenna systems.
 • ➥ Mặc dù một số trường hợp bị trục trặc thiết bị, dữ liệu tốt thu được trên cả ba hệ thống ăng-ten.
 • Thomas Watson spent hours listening to the strange crackles and hisses and chirps and whistles that his accidental antenna detected.
 • ➥ Thomas Watson đã dành hàng giờ lắng nghe những tiếng lách tách xì xào tiếng ríu rắt và tiếng huýt lạ lùng mà ăng- ten ngẫu nhiên của ông thu nhận được.
 • A 2-metre parabolic wire-mesh antenna was designed to send data from Venus to Earth on a frequency of 922.8 MHz.
 • ➥ Một ăng ten lưới dây parabol 2 mét được thiết kế để gửi dữ liệu từ sao Kim đến Trái Đất với tần số 922,8 MHz.
 • It can also be received (but not decoded) by PCs with a coil antenna at the soundcard entrance and FFT-analysis software.
 • ➥ Nó cũng có thể nhận (nhưng không giải mã) được trên máy tính với một cuộn dây ăng-ten ở lối vào card âm thanh và phần mềm phân tích FFT.
 • Korean variants have the T-DMB tuner as well as the T-DMB antenna that can be concealed in the phone body.
 • ➥ Biến thể Hàn Quốc có điều khiển T-DMB cũng như T-DMB có thể được giấu trong điện thoại.
 • Chlorophyll a also transfers resonance energy in the antenna complex, ending in the reaction center where specific chlorophylls P680 and P700 are located.
 • ➥ Diệp lục a cũng chuyển năng lượng cộng hưởng trong phức hợp ăng-ten, kết thúc tại trung tâm phản ứng nơi có chất diệp lục đặc trưng P680 và P700.
 • After stopping at Pearl Harbor and Yokosuka, where a new radar antenna was installed, the ship arrived at U.S. Naval Base Subic Bay on 12 June.
 • ➥ Sau khi ghé qua Trân Châu Cảng và Yokosuka, nơi một ăn-ten radar mới được trang bị, nó đi đến Căn cứ Hải quân vịnh Subic vào ngày 12 tháng 6.
 • Early satellite phone handsets had a size and weight comparable to that of a late-1980s or early-1990s mobile phone, but usually with a large retractable antenna.
 • ➥ Những điện thoại vệ tinh đầu tiên có kích thước và khối lượng như điện thoại di động cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 nhưng thường có anten xếp lại được.
 • The Academy of Arts joined the project, and so we built another large antenna on their rooftop, exactly between the listening posts of the NSA and the GCHQ.
 • ➥ Viện Nghệ Thuật cũng tham gia dự án, nên chúng tôi làm một cái anten lớn hơn trên nóc tòa nhà của Viện, đặt chễm chệ ngay giữa những anten tình báo của Mỹ và Anh
 • All one needs is a pair of transceivers, each with an antenna, and a source of energy (such as a battery, a portable generator, or the electrical grid).
 • ➥ Tất cả chỉ cần một cặp máy thu phát, một anten, một nguồn năng lượng (như pin, máy phát điện di động hoặc lưới điện).
 • The communication system includes a 3.7-meter (12 ft) diameter high gain Cassegrain antenna to send and receive radio waves via the three Deep Space Network stations on the Earth.
 • ➥ Hệ thống bao gồm một ăng-ten chảo có đường kính 3.7m với hệ số khuếch đại lớn dùng để phát và nhận sóng radio từ 3 trạm Deep Space Network trên Trái Đất.
 • In the 2017 American disaster film Geostorm, the building is hit by a massive tsunami, which causes the antenna to fall off and the building itself to tilt at a precarious angle.

Các từ liên quan khác