Folded-plate roof là gì?

Folded-plate roof là gì? Từ “folded-plate roof” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folded-plate roof” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folded-plate roof” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folded-plate roof trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: xây dựng
-mái bằng bản dầm gấp khúc
Nghe phát âm từ “folded-plate roof

Đặt câu với từ folded-plate roof

Bạn cần đặt câu với từ folded-plate roof, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Why the roof?
 • ➥ Ti sao li là lên mái?
 • What about the roof?
 • ➥ còn mái nhà
 • A thatched-roof cottage
 • ➥ Một ngôi nhà mái rạ
 • Unfortunately, the roof collapses.
 • ➥ Nhà Hồ sụp đổ.
 • The roof is sagging.
 • ➥ Mái nhà võng xuống.
 • The roof is on fire!
 • ➥ Trần nhà đang bốc lửa!
 • One sniper on the roof.
 • ➥ Một tay bắn tỉa trên mái nhà.
 • Then the roof was gone.
 • ➥ Rồi trần máy bay biến mất.
 • he's going to the roof!
 • ➥ Anh ta lên mái nhà!
 • He drove off the roof!
 • ➥ Lao xuống khỏi mái nhà.
 • Parapet for the roof (8)
 • ➥ Lan can trên sân thượng (8)
 • We're driving on a roof.
 • ➥ Ta đang lái xe trên mái nhà.
 • Lindy, that's just a car roof.
 • ➥ Lindy, đó chỉ là một cái mui xe thôi mà.
 • All the Cassitys under one roof.
 • ➥ Cả nhà Cassitys ở chung một nơi
 • His pulse was through the roof.
 • ➥ Mạch anh ta quá nhanh.
 • They always make a triangular roof.
 • ➥ Họ luôn làm một cái mái hình tam giác.
 • Throw it over the roof beam.
 • ➥ Cột nó lên xà nhà đi.
 • And new walls and a roof.
 • ➥ Tường và mái nhà mới.
 • I'm drying some noodles on the roof.
 • ➥ Anh đã phơi một số mì sợi trên mái nhà
 • Mortgage defaults have gone through the roof.
 • ➥ Khất nợ thế chấp tăng kịch trần rồi.
 • The roof is made out of shields.

Các từ liên quan khác