Folder member là gì?

Folder member là gì? Từ “folder member” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folder member” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folder member” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folder member trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: toán & tin
-thành phần thư mục
Nghe phát âm từ “folder member

Đặt câu với từ folder member

Bạn cần đặt câu với từ folder member, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Patient folder.
 • ➥ Hồ sơ bệnh nhân.
 • Folder Synchronization
 • ➥ Công cụ đồng bộ thư mụcName
 • Unsharing folder '%# ' failed
 • ➥ Việc bỏ chia sẻ thư mục « % # » bị lỗi
 • Your patient folder.
 • ➥ Hồ sơ bệnh nhân của cậu.
 • Network Folder Information
 • ➥ Thông tin thư mục mạng
 • A little folder of pictures.
 • ➥ Phong bì nhỏ chứa đầy hình.
 • View filesystem starting from this folder
 • ➥ Xem hệ thống tập tin, bắt đầu từ thư mục này
 • move the specified file or folder
 • ➥ chuyển tập tin hay thư mục đã chọn
 • unlock the specified file or folder
 • ➥ bỏ khoá tập tin hay thư mục đã chọn
 • Open KDE 's IceWM theme folder
 • ➥ Mở thư mục chứa chủ đề IceWm của KDE
 • Click this button to create a new folder
 • ➥ Nhắp vào nút này để tạo một thư mục mới
 • Share this folder in the local network
 • ➥ Chia sẻ thư mục này qua mạng cục bộ
 • Choose an alternate name for the new folder
 • ➥ Hãy chọn một tên xen kẽ cho thư mục mới
 • Only owner can rename and delete folder content
 • ➥ Chỉ người & sở hữu có khả năng thay đổi tên của thư mục và xoá nội dung của thư mục
 • Keep them in a folder for ready access.)
 • ➥ Hãy cất tài liệu trong hồ sơ để dễ tra cứu].
 • Important medical information in the folder should include :
 • ➥ Thông tin y tế quan trọng trong hồ sơ bao gồm :
 • Retrieving the annotation %# on folder %# failed. The server returned: %
 • ➥ Không thể xác nhận qua % #. Máy chủ trả lời: %
 • This flag allows viewing the content of the folder
 • ➥ Cờ này cho khả năng xem nội dung của thư mục
 • This folder syncs with Google Drive on your desktop.
 • ➥ Thư mục này đồng bộ hóa với Google Drive trên máy tính để bàn của bạn.
 • New bookmarks are saved to the 'Mobile Bookmarks' folder.
 • ➥ Các dấu trang mới được lưu vào thư mục "Dấu trang di động".
 • retrieve the contents of the specified file or folder
 • You are my club member. Although not member.
 • ➥ Những người sẽ khiếu nại trước để đến nơi?
 • Circumcised member.
 • ➥ Thành viên hội cắt bao quy đầu.
 • Member reviewers:
 • ➥ Những người duyệt lại là tín hữu:
 • Incumbent member for Breda.
 • ➥ Loài này thuộc chi Breda.
 • A non-member state of the United Nations may also become a member if two-thirds of the UPU member countries approve its request.
 • ➥ Các quốc gia không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc cũng có thể làm thành viên của Liên minh Bưu chính Quốc tế nếu hai phần ba số các quốc gia thành viên chấp thuận yêu cầu của họ.
 • It is not a member of FIFA, but is an associate member of the OFC.
 • ➥ Niue không phải thành viên FIFA, nhưng là thành viên dự khuyết của OFC.
 • You are my club member.
 • ➥ Bạn là thành viên câu lạc bộ của tôi.
 • Qatar was an early member of OPEC and a founding member of the Gulf Cooperation Council (GCC).
 • ➥ Qatar là một thành viên từ ban đầu của OPEC và là một thành viên sáng lập của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).
 • a classmate or fellow quorum member?
 • ➥ một bạn học cùng lớp hoặc một người bạn là thành viên trong nhóm túc số không?
 • “Each member takes an active role.”
 • ➥ Mỗi tín hữu đều đóng một vai trò tích cực.”
 • Le Van Thanh - Falun Gong member.
 • ➥ Lê Văn Thành - thành viên Pháp Luân Công.
 • You're a member of the'Flying Daggers'.
 • ➥ Ngươi là môn hạ " Phi Đao Môn "
 • Cook, emeritus member of the Seventy.
 • ➥ Cook, thành viên danh dự của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.
 • Do all member countries exert equal influence ?
 • ➥ Tất cả các quốc gia thành viên đều có ảnh hưởng như nhau ?
 • It's a member of the herring family.
 • ➥ Nó thuộc dòng cá trích.
 • Fiji is a member of the WTO.
 • ➥ Fiji là thành viên của Liên hợp quốc.
 • Member argument types are displayed in brackets
 • ➥ Các tham số thành viên được hiển thị trong ngoặc vuông
 • It is not a FIFA member and only an associate member of the Confederation of African Football since 1992.
 • ➥ Đây không phải là thành viên của FIFA, chỉ là thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Phi kể từ năm 1992.
 • Publicly a member of "Knights of the Blood Oath" and secretly a member of the red guild "Laughing Coffin".
 • ➥ Công khai là một thành viên guild "Huyết Kị Sĩ" và bí mật là thành viên sống sót của guild đỏ "Tiếu Quan Tài".
 • I am a member of this court.
 • ➥ Ta là 1 thành viên hoàng tộc.
 • Have not openly announced member information principle.

Các từ liên quan khác