Folding là gì?

Folding là gì? Từ “folding” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folding” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folding” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folding trong Tiếng Việt

@folding
* danh từ
- sự tạo nếp
- sự gấp nếp
* tính từ
- gấp lại được
= folding chair+ghế gấp lại được
= folding screen+bình phong gấp lại được
@Chuyên ngành kỹ thuật
-gấp được
-gấp nếp
-sự gập
-sự gấp nếp
-sự khuân nối
-sự uốn
-sự uốn nếp
-sự xoi rãnh
-uốn nếp
@Lĩnh vực: toán & tin
-sự gấp
@Lĩnh vực: xây dựng
-sự gấp (mép)
@Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
-tạo uốn nếp
Nghe phát âm từ “folding

Đặt câu với từ folding

Bạn cần đặt câu với từ folding, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Folding paper.
 • ➥ Nghệ thuật xếp giấy.
 • Like folding laundry.
 • ➥ Như giặt đồ.
 • Let's Enjoy Paper Folding Vol.
 • ➥ Tờ giấy để in nên chọn dọc thớ.
 • A little folding of the hands to rest,
 • ➥ Khoanh tay nghỉ ngơi một chút thôi,
 • Assume we continue folding the paper in half.
 • ➥ Cứ cho rằng ta cứ tiếp tục gập tờ giấy làm đôi.
 • Folding a sheet in my underwear, still pretty crazy.
 • ➥ Mặc sịp gấp khăn, vẫn khá điên rồ đấy chứ
 • They came in Compact (190mm barrel, folding stock), Carbine (300 or 310mm barrel, folding stock), and Rifle (390 or 410mm barrel, fixed sporter stock) models.
 • ➥ Gồm các biến thể như mẫu đủ (hộp đạn 190mm, báng gấp), mẫu cạc bin (hộp đạn 300 hoặc 310mm, báng gấp), và súng trường (hộp đạn 390 hoặc 410mm, dùng báng súng săn).
 • A fourth-grader, Yondonjamts likes math and origami (folding paper into shapes).
 • ➥ Yondonjamts học lớp bốn, thích môn toán và nghệ thuật xếp giấy.
 • Now this cortical folding presents a significant challenge for interpreting surface electrical impulses.
 • ➥ Nếp cuộn vỏ não này đưa ra một thách thức to lớn đối với việc diễn giải các xung điện bề mặt.
 • This fish, 400 scales -- again, it is one uncut square, only folding.
 • ➥ Con cá này, 400 vảy -- cũng là một hình vuông liền lạc, chỉ có nếp gấp.
 • The effects of these collisions are seen in Europe as the Variscan folding.
 • ➥ Các hiệu ứng từ những va chạm này được ghi nhận tại châu Âu như là nếp gập Variscia.
 • He'll bring the charcoal and ice and folding chairs and the whole nine yards.
 • ➥ Hắn sẽ mang than hoa và nước đá ghế xếp và lo toàn bộ mọi thứ.
 • This is an origami figure -- one sheet, no cuts, folding only, hundreds of folds.
 • ➥ Đây là một tác phẩm origami -- một mảnh giấy, không cắt, chỉ có nếp gấp, hàng trăm nếp gấp.
 • The common theme -- what makes it origami -- is folding is how we create the form.
 • ➥ Điểm đặc trưng của nó -- điều đã làm nên origami -- là ở cách chúng ta tạo hình bằng gấp xếp giấy.
 • What would happen with sound bouncing off undraped walls, tile floors, and metal folding chairs?
 • ➥ Nếu âm thanh dội lại từ tường không màn, sàn gạch, ghế xếp bằng nhôm thì sao?
 • The M80 had a fixed wooden stock while the M80A had an under-folding metal stock.
 • ➥ Mẫu M80 có báng súng bằng gỗ còn M80A có bắng súng gấp bằng kim loại.
 • Um, we could put the food on the bed and then do folding chairs along the walls.
 • ➥ Chúng ta có thể để thức ăn trên giường và đặt mấy chiếc ghế gấp dọc bên tường.
 • First, he noted: “The stupid one is folding his hands and is eating his own flesh.”
 • ➥ Thứ nhất, ông ghi: “Kẻ ngu-muội khoanh tay, ăn lấy thịt mình”.
 • She looked down to see him folding his arms and bowing his head as he viewed the paintings.
 • ➥ Người mẹ nhìn xuống và thấy đứa bé khoanh tay và cúi đầu trong khi nó xem các bức tranh.
 • The Alpine orogeny caused extensive folding and faulting of Mesozoic and early Tertiary sediments from the Tethys geosyncline.
 • ➥ Núi Alpine đã gây ra sự sụp đổ và đứt gãy lớn của các trầm tích Mesozoi và Tertiary sớm từ Tethys geosyncline.
 • Silk or paper kakemono hanging scrolls, makimono handscrolls, or byōbu folding screens were the most common surfaces.
 • ➥ Tranh cuộn treo tường bằng giấy lụa hoặc giấy kakemono, tranh thủ quyển makimono, hoặc tranh gấp byōbu là những dạng phổ biến nhất.
 • Type 277 – Twelve aircraft with folding wings and the ability to carry drop tanks for RNZAF delivered in 1935.
 • ➥ Type 277 – 22 máy bay với khả năng mang thùng nhiên liệu phụ cho RNZAF, giao hàng năm 1935.
 • Rather than ‘folding up’ when encountering difficulty or failure, the persevering individual ‘gets up,’ ‘keeps on,’ and tries again.
 • ➥ Thay vì ‘khuất phục’ trước khó khăn hay thất bại, người bền chí ‘chỗi-dậy’, ‘tiếp tục’ và cố gắng lần nữa.
 • Brother B —— —— led the procession in his van, carrying three grills, folding chairs, tables, and even a table-tennis table.
 • ➥ Anh B—— lái chiếc xe “van” dẫn đầu, mang theo ba cái vỉ nướng thịt, ghế xếp, bàn và cả bàn đánh bóng bàn nữa.
 • Many allergies are caused by incorrect folding of some proteins, because the immune system does not produce antibodies for certain protein structures.
 • ➥ Nhiều dị ứng gây ra do cuộn gấp một số protein không chính xác, bởi vì hệ miễn dịch không tạo ra kháng thể đối với một số cấu trúc protein nhất định.
 • Unfortunately, the truck belongs to a folding mattress company and Doofenshmirtz is crushed by the mattress and then crushed by his own robot immediately afterwards.
 • ➥ Thật không may, chiếc xe tải thuộc về một công ty nệm gấp và sau đó Doofenshmirtz được nghiền nát bởi nệm ("Tôi không sao!
 • Folding a paper in half, even a paper as fine as that of the Bible, 25 times would give us a paper almost a quarter of a mile.
 • ➥ Gập tờ giấy làm đôi, kể cả những tờ mỏng như trong Kinh Thánh, sau 25 lần gập sẽ cho ta một tờ gấy dày gần 1/4 dặm (0.4 km).
 • And if folding a single praying mantis from a single uncut square wasn't interesting enough, then you could do two praying mantises from a single uncut square.
 • ➥ Và nếu xếp một con bọ ngựa từ một hình vuông liền lạc không đủ thú vị, bạn có thể xếp hai con bọ ngựa từ một hình vuông.
 • So our body, it goes on autopilot while we're folding the laundry or we're walking to work, but actually that is when our brain gets really busy.
 • ➥ Nên cơ thể chúng ta tự điều hành khi chúng ta xếp quần áo hoặc khi đi bộ đến chỗ làm, nhưng thật ra thì đó là lúc não chúng ta trở nên bận rộn nhất.
 • Our home was a van with a folding bed, a barrel that could hold 53 gallons (200 L) of water, a propane-gas refrigerator, and a gas burner.
 • ➥ Nhà của chúng tôi là một chiếc xe tải nhỏ có giường xếp, một thùng chứa được 200 lít nước, một tủ lạnh chạy bằng khí đốt nhiên liệu và một bếp ga.
 • My dad was outside mowing the lawn, my mom was upstairs folding laundry, my sister was in her room doing homework and I was in the basement playing video games.
 • ➥ Bố tôi đang ở ngoài vườn cắt cỏ, mẹ tôi đang gấp quần áo trên lầu, chị tôi đang làm bài tập trong phòng riêng còn tôi đang chơi game trong tầng hầm.
 • A brother relates: “When my mother was dying and no longer had the strength to speak, she indicated by folding her hands that she wanted us to pray with her.
 • ➥ Một anh kể lại: “Khi mẹ tôi sắp chết và không còn sức để nói, bà ra hiệu bằng cách chắp tay lại rằng bà muốn chúng tôi cầu nguyện với bà.
 • A grevillea wood veneer was used on a Pembroke table, a small table with two drawers and folding sides, made in the 1790s for Commissioner of the Royal Navy, Sir Andrew Snape Hamond.
 • ➥ Một grevillea veneer gỗ đã được sử dụng trên bàn Pembroke, một chiếc bàn nhỏ có hai ngăn kéo và hai mặt gấp, được sản xuất vào những năm 1790 cho Ủy viên Hải quân Hoàng gia, Ngài Andrew Snape Hamond.
 • This gun was fired by the radioman/bombardier while standing up and bending over in the belly of the tail section, though he usually sat on a folding bench facing forward to operate the radio and to sight in bombing runs.
 • ➥ Súng này được bắn bởi điện báo viên/ném bom ở tư thế đứng cúi xuống phần bụng của đuôi máy bay, dù anh ta thường ngồi trên ghế xếp hướng ra trước để vận hành radio và nhắm ném bom.
 • They may not be lazy or idle physically, but if they shy away from mental effort the results can be the same as those described in Proverbs 24:33, 34: “‘A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest,’ and poverty will come upon you like a robber, and want like an armed man.“—Revised Standard Version.
 • ➥ Có lẽ họ không lười biếng hoặc quá nhàn rỗi, nhưng kết quả có thể giống như lời mô tả trong Châm-ngôn 24:33, 34: “Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay để đi nằm một chút,... Thì sự nghèo của con sẽ đến như một kẻ đi rạo, và sự thiếu-thốn của con sẽ áp tới như một kẻ cầm binh-khí”.

Các từ liên quan khác