Folding and seaming machine là gì?

Folding and seaming machine là gì? Từ “folding and seaming machine” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folding and seaming machine” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folding and seaming machine” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folding and seaming machine trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
-máy uốn mép và khuân nối
Nghe phát âm từ “folding and seaming machine

Đặt câu với từ folding and seaming machine

Bạn cần đặt câu với từ folding and seaming machine, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Folding paper.
 • ➥ Nghệ thuật xếp giấy.
 • Like folding laundry.
 • ➥ Như giặt đồ.
 • Let's Enjoy Paper Folding Vol.
 • ➥ Tờ giấy để in nên chọn dọc thớ.
 • A little folding of the hands to rest,
 • ➥ Khoanh tay nghỉ ngơi một chút thôi,
 • Assume we continue folding the paper in half.
 • ➥ Cứ cho rằng ta cứ tiếp tục gập tờ giấy làm đôi.
 • Folding a sheet in my underwear, still pretty crazy.
 • ➥ Mặc sịp gấp khăn, vẫn khá điên rồ đấy chứ
 • They came in Compact (190mm barrel, folding stock), Carbine (300 or 310mm barrel, folding stock), and Rifle (390 or 410mm barrel, fixed sporter stock) models.
 • ➥ Gồm các biến thể như mẫu đủ (hộp đạn 190mm, báng gấp), mẫu cạc bin (hộp đạn 300 hoặc 310mm, báng gấp), và súng trường (hộp đạn 390 hoặc 410mm, dùng báng súng săn).
 • A fourth-grader, Yondonjamts likes math and origami (folding paper into shapes).
 • ➥ Yondonjamts học lớp bốn, thích môn toán và nghệ thuật xếp giấy.
 • Now this cortical folding presents a significant challenge for interpreting surface electrical impulses.
 • ➥ Nếp cuộn vỏ não này đưa ra một thách thức to lớn đối với việc diễn giải các xung điện bề mặt.
 • This fish, 400 scales -- again, it is one uncut square, only folding.
 • ➥ Con cá này, 400 vảy -- cũng là một hình vuông liền lạc, chỉ có nếp gấp.
 • The effects of these collisions are seen in Europe as the Variscan folding.
 • ➥ Các hiệu ứng từ những va chạm này được ghi nhận tại châu Âu như là nếp gập Variscia.
 • He'll bring the charcoal and ice and folding chairs and the whole nine yards.
 • ➥ Hắn sẽ mang than hoa và nước đá ghế xếp và lo toàn bộ mọi thứ.
 • This is an origami figure -- one sheet, no cuts, folding only, hundreds of folds.
 • ➥ Đây là một tác phẩm origami -- một mảnh giấy, không cắt, chỉ có nếp gấp, hàng trăm nếp gấp.
 • The common theme -- what makes it origami -- is folding is how we create the form.
 • ➥ Điểm đặc trưng của nó -- điều đã làm nên origami -- là ở cách chúng ta tạo hình bằng gấp xếp giấy.
 • What would happen with sound bouncing off undraped walls, tile floors, and metal folding chairs?
 • ➥ Nếu âm thanh dội lại từ tường không màn, sàn gạch, ghế xếp bằng nhôm thì sao?
 • The M80 had a fixed wooden stock while the M80A had an under-folding metal stock.
 • ➥ Mẫu M80 có báng súng bằng gỗ còn M80A có bắng súng gấp bằng kim loại.
 • Um, we could put the food on the bed and then do folding chairs along the walls.
 • ➥ Chúng ta có thể để thức ăn trên giường và đặt mấy chiếc ghế gấp dọc bên tường.
 • First, he noted: “The stupid one is folding his hands and is eating his own flesh.”
 • ➥ Thứ nhất, ông ghi: “Kẻ ngu-muội khoanh tay, ăn lấy thịt mình”.
 • She looked down to see him folding his arms and bowing his head as he viewed the paintings.
 • ➥ Người mẹ nhìn xuống và thấy đứa bé khoanh tay và cúi đầu trong khi nó xem các bức tranh.
 • The Alpine orogeny caused extensive folding and faulting of Mesozoic and early Tertiary sediments from the Tethys geosyncline.
 • ➥ Núi Alpine đã gây ra sự sụp đổ và đứt gãy lớn của các trầm tích Mesozoi và Tertiary sớm từ Tethys geosyncline.
 • Silk or paper kakemono hanging scrolls, makimono handscrolls, or byōbu folding screens were the most common surfaces.
 • Shooting and screaming and people dying and burning the wagons and shooting and screaming and burning.
 • ➥ Bắn giết và la hét và người chết và đốt xe và bắn giết và la hét và cháy.
 • "... the lambs and sloths and carp and anchovies and orangutans...
 • ➥ "... cừu non và mễn và cá chép và cá trống và khỉ tay dài...
 • And there's fish and chicken and pancakes.
 • ➥ Có cả cá, gà và bánh rán.
 • Beans and meat and potatoes and bread.
 • ➥ Đậu, thịt, khoai tây và bánh mì.
 • And food and chew toys and stuff.
 • ➥ Và thức ăn và đồ chơi cho nó nhai.
 • And milk and bread and toilet paper and ice and every other damn thing he needs.
 • ➥ Rồi sữa, rồi bánh mì, rồi giấy vệ sinh rồi đá rồi mọi thứ anh ấy cần nữa.
 • It brings together image and text and animation and sound and touch.
 • ➥ Nó kết hợp hình ảnh, chữ, minh họa động, âm thanh, và cảm giác chạm.
 • And guess whose hair and fiber and spit and blood are everywhere.
 • ➥ Rồi đoán xem tóc, chất xơ, nước bọt, máu của ai ở khắp nơi.
 • Give heart and soul and mind and strength
 • ➥ Với hết lòng, tâm hồn, trí tuệ, và sức mạnh
 • + And there were flashes of lightning and voices and thunders and an earthquake and a great hail.
 • ➥ + Có các tia chớp, tiếng nói, tiếng sấm, một trận động đất và cơn mưa đá lớn.
 • You're spoiled and wilful and arrogant and lazy.
 • ➥ Mày hư hỏng và ngoan cố và kiêu căng và lười biếng.
 • Talking about SIGINT and signals and shit and...
 • ➥ Nói về Mã Tình báo, và các dấu hiệu và cứt đái và...
 • “The Breadth and Length and Height and Depth”
 • ➥ “Bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu”
 • And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians.
 • ➥ Và các cái đập chúng xây trên sông đã cung cấp nơi cư trú cho rái cá và chuột xạ vịt, cá, bò sát và lưỡng cư.
 • And shall run and not be weary, and shall walk and not faint.
 • ➥ “Và sẽ chạy mà không mệt nhọc, và sẽ bước đi mà không mòn mỏi.
 • And are we not aeating and drinking, and marrying and giving in marriage?
 • ➥ Và chẳng phải chúng tôi đang aăn, đang uống và cưới vợ gả chồng hay sao?
 • He danced round and round her and made faces and sang and laughed.
 • ➥ Ông nhảy múa vòng quanh cô và làm cho khuôn mặt và hát và cười.
 • And this is when he goes back and forth, and back and forth.
 • ➥ Và đó là khi ông ấy tiến, lui, tiến, lui liên tục.
 • And fuchsia and mauve
 • ➥ Cây khoa vản anh và hoa cà.
 • * chills and fever ; and
 • ➥ * ớn lạnh và sốt ; và
 • And I took out a centrifuge and dry ice and needles and tubes.

Các từ liên quan khác