Folding boom là gì?

Folding boom là gì? Từ “folding boom” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folding boom” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folding boom” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folding boom trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: xây dựng
-cần trục gấp lại được
@Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
-cánh tay khép lại được
Nghe phát âm từ “folding boom

Đặt câu với từ folding boom

Bạn cần đặt câu với từ folding boom, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Folding paper.
 • ➥ Nghệ thuật xếp giấy.
 • Like folding laundry.
 • ➥ Như giặt đồ.
 • Let's Enjoy Paper Folding Vol.
 • ➥ Tờ giấy để in nên chọn dọc thớ.
 • A little folding of the hands to rest,
 • ➥ Khoanh tay nghỉ ngơi một chút thôi,
 • Assume we continue folding the paper in half.
 • ➥ Cứ cho rằng ta cứ tiếp tục gập tờ giấy làm đôi.
 • Folding a sheet in my underwear, still pretty crazy.
 • ➥ Mặc sịp gấp khăn, vẫn khá điên rồ đấy chứ
 • They came in Compact (190mm barrel, folding stock), Carbine (300 or 310mm barrel, folding stock), and Rifle (390 or 410mm barrel, fixed sporter stock) models.
 • ➥ Gồm các biến thể như mẫu đủ (hộp đạn 190mm, báng gấp), mẫu cạc bin (hộp đạn 300 hoặc 310mm, báng gấp), và súng trường (hộp đạn 390 hoặc 410mm, dùng báng súng săn).
 • A fourth-grader, Yondonjamts likes math and origami (folding paper into shapes).
 • ➥ Yondonjamts học lớp bốn, thích môn toán và nghệ thuật xếp giấy.
 • Now this cortical folding presents a significant challenge for interpreting surface electrical impulses.
 • ➥ Nếp cuộn vỏ não này đưa ra một thách thức to lớn đối với việc diễn giải các xung điện bề mặt.
 • This fish, 400 scales -- again, it is one uncut square, only folding.
 • ➥ Con cá này, 400 vảy -- cũng là một hình vuông liền lạc, chỉ có nếp gấp.
 • The effects of these collisions are seen in Europe as the Variscan folding.
 • ➥ Các hiệu ứng từ những va chạm này được ghi nhận tại châu Âu như là nếp gập Variscia.
 • He'll bring the charcoal and ice and folding chairs and the whole nine yards.
 • ➥ Hắn sẽ mang than hoa và nước đá ghế xếp và lo toàn bộ mọi thứ.
 • This is an origami figure -- one sheet, no cuts, folding only, hundreds of folds.
 • ➥ Đây là một tác phẩm origami -- một mảnh giấy, không cắt, chỉ có nếp gấp, hàng trăm nếp gấp.
 • The common theme -- what makes it origami -- is folding is how we create the form.
 • ➥ Điểm đặc trưng của nó -- điều đã làm nên origami -- là ở cách chúng ta tạo hình bằng gấp xếp giấy.
 • What would happen with sound bouncing off undraped walls, tile floors, and metal folding chairs?
 • ➥ Nếu âm thanh dội lại từ tường không màn, sàn gạch, ghế xếp bằng nhôm thì sao?
 • The M80 had a fixed wooden stock while the M80A had an under-folding metal stock.
 • ➥ Mẫu M80 có báng súng bằng gỗ còn M80A có bắng súng gấp bằng kim loại.
 • Um, we could put the food on the bed and then do folding chairs along the walls.
 • ➥ Chúng ta có thể để thức ăn trên giường và đặt mấy chiếc ghế gấp dọc bên tường.
 • First, he noted: “The stupid one is folding his hands and is eating his own flesh.”
 • ➥ Thứ nhất, ông ghi: “Kẻ ngu-muội khoanh tay, ăn lấy thịt mình”.
 • She looked down to see him folding his arms and bowing his head as he viewed the paintings.
 • ➥ Người mẹ nhìn xuống và thấy đứa bé khoanh tay và cúi đầu trong khi nó xem các bức tranh.
 • The Alpine orogeny caused extensive folding and faulting of Mesozoic and early Tertiary sediments from the Tethys geosyncline.
 • ➥ Núi Alpine đã gây ra sự sụp đổ và đứt gãy lớn của các trầm tích Mesozoi và Tertiary sớm từ Tethys geosyncline.
 • Silk or paper kakemono hanging scrolls, makimono handscrolls, or byōbu folding screens were the most common surfaces.
 • Munchers are going boom-boom.
 • ➥ Lũ sâu bọ này sẽ nổ bùm bùm.
 • I just did a boom boom.
 • ➥ Cháu vừa ị đùn nè.
 • Again and again, I stopped the boom-boom.
 • ➥ Lần nữa và lần nữa tôi đã ngăn chặn bùm-bùm.
 • They find him hanging in his cell, boom-boom, case closed.
 • ➥ Họ tìm thấy hắn tự treo cổ trong phòng giam, boom-boom, vụ án kết thúc.
 • It's time for me to boom-boom with the bridesmaids, Finchfucker.
 • ➥ Đó là lúc chọc ghẹo mấy đứa phù dâu, đồ khốn Finch ạ.
 • Was it no " Boom, boom, " or the lack of a mushroom cloud?
 • ➥ Không có tiếng " Bum bum " hay là thiếu đám mây hình cây nấm?
 • Boom goes the dynamite.
 • ➥ phang hàng ngàn lần mới đã!
 • Boom, we got them.
 • ➥ Bùm, bắt quả tang rồi nhé.
 • They were using boom tubes.
 • ➥ Chúng sử dụng cổng dịch chuyển
 • Six, seven trips, boom, right?
 • ➥ Làm sáu bảy chuyến là xong.
 • All of a sudden, boom.
 • ➥ Bỗng dưng nổ cái ầm.
 • Rocket fuel likes to go boom.
 • ➥ Đổ dầu ra ngoài là chết cả lũ.
 • I click this pen, ten seconds later, boom!
 • ➥ Tôi nhấn cây bút này, 10 giây sau, bùm!
 • One slip-up, and it's " ka-fricking-boom! "
 • ➥ Một cái sơ sẩy, là coi như " bùm " đấy!
 • Usually, a bomber wants a bigger boom, you know?
 • ➥ Thường kẻ đánh bom muốn nổ càng to càng tốt đúng không?
 • And, boom, we've, you know, had a biotech industry.
 • ➥ Và rồi, BÙM, chúng ta có một ngành công nghiệp công nghệ sinh học.
 • One wild shot hits those explosives back there, boom!
 • ➥ Chỉ cần một viên đạn lọt vào đó, bùm
 • In the 1900s, North Borneo joined the rubber boom.
 • ➥ Trong thập niên 1900, Bắc Borneo tham gia làn sóng cao su.
 • A national highway construction boom was added to our problems.
 • ➥ Vấn đề gia tăng khi sự nở rộ xây dựng đường cao tốc quốc gia xuất hiện.
 • Lukaku joined his local team Rupel Boom at age five.
 • ➥ Lukaku đã gia nhập đội địa phương Rupel Boom lúc lên 5 tuổi.
 • They relax, then I'm like, " Boom, get on the ground now!

Các từ liên quan khác