Folding cardboard box là gì?

Folding cardboard box là gì? Từ “folding cardboard box” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folding cardboard box” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folding cardboard box” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folding cardboard box trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
-hộp các tông xếp
Nghe phát âm từ “folding cardboard box

Đặt câu với từ folding cardboard box

Bạn cần đặt câu với từ folding cardboard box, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Folding paper.
 • ➥ Nghệ thuật xếp giấy.
 • Like folding laundry.
 • ➥ Như giặt đồ.
 • Let's Enjoy Paper Folding Vol.
 • ➥ Tờ giấy để in nên chọn dọc thớ.
 • A little folding of the hands to rest,
 • ➥ Khoanh tay nghỉ ngơi một chút thôi,
 • Assume we continue folding the paper in half.
 • ➥ Cứ cho rằng ta cứ tiếp tục gập tờ giấy làm đôi.
 • Folding a sheet in my underwear, still pretty crazy.
 • ➥ Mặc sịp gấp khăn, vẫn khá điên rồ đấy chứ
 • They came in Compact (190mm barrel, folding stock), Carbine (300 or 310mm barrel, folding stock), and Rifle (390 or 410mm barrel, fixed sporter stock) models.
 • ➥ Gồm các biến thể như mẫu đủ (hộp đạn 190mm, báng gấp), mẫu cạc bin (hộp đạn 300 hoặc 310mm, báng gấp), và súng trường (hộp đạn 390 hoặc 410mm, dùng báng súng săn).
 • A fourth-grader, Yondonjamts likes math and origami (folding paper into shapes).
 • ➥ Yondonjamts học lớp bốn, thích môn toán và nghệ thuật xếp giấy.
 • Now this cortical folding presents a significant challenge for interpreting surface electrical impulses.
 • ➥ Nếp cuộn vỏ não này đưa ra một thách thức to lớn đối với việc diễn giải các xung điện bề mặt.
 • This fish, 400 scales -- again, it is one uncut square, only folding.
 • ➥ Con cá này, 400 vảy -- cũng là một hình vuông liền lạc, chỉ có nếp gấp.
 • The effects of these collisions are seen in Europe as the Variscan folding.
 • ➥ Các hiệu ứng từ những va chạm này được ghi nhận tại châu Âu như là nếp gập Variscia.
 • He'll bring the charcoal and ice and folding chairs and the whole nine yards.
 • ➥ Hắn sẽ mang than hoa và nước đá ghế xếp và lo toàn bộ mọi thứ.
 • This is an origami figure -- one sheet, no cuts, folding only, hundreds of folds.
 • ➥ Đây là một tác phẩm origami -- một mảnh giấy, không cắt, chỉ có nếp gấp, hàng trăm nếp gấp.
 • The common theme -- what makes it origami -- is folding is how we create the form.
 • ➥ Điểm đặc trưng của nó -- điều đã làm nên origami -- là ở cách chúng ta tạo hình bằng gấp xếp giấy.
 • What would happen with sound bouncing off undraped walls, tile floors, and metal folding chairs?
 • ➥ Nếu âm thanh dội lại từ tường không màn, sàn gạch, ghế xếp bằng nhôm thì sao?
 • The M80 had a fixed wooden stock while the M80A had an under-folding metal stock.
 • ➥ Mẫu M80 có báng súng bằng gỗ còn M80A có bắng súng gấp bằng kim loại.
 • Um, we could put the food on the bed and then do folding chairs along the walls.
 • ➥ Chúng ta có thể để thức ăn trên giường và đặt mấy chiếc ghế gấp dọc bên tường.
 • First, he noted: “The stupid one is folding his hands and is eating his own flesh.”
 • ➥ Thứ nhất, ông ghi: “Kẻ ngu-muội khoanh tay, ăn lấy thịt mình”.
 • She looked down to see him folding his arms and bowing his head as he viewed the paintings.
 • ➥ Người mẹ nhìn xuống và thấy đứa bé khoanh tay và cúi đầu trong khi nó xem các bức tranh.
 • The Alpine orogeny caused extensive folding and faulting of Mesozoic and early Tertiary sediments from the Tethys geosyncline.
 • ➥ Núi Alpine đã gây ra sự sụp đổ và đứt gãy lớn của các trầm tích Mesozoi và Tertiary sớm từ Tethys geosyncline.
 • Silk or paper kakemono hanging scrolls, makimono handscrolls, or byōbu folding screens were the most common surfaces.
 • Charred wax-covered cardboard.
 • ➥ Giấy các tông phủ sáp Charred.
 • Like paper, paper and cardboard.
 • ➥ Như giấy, giấy và bìa cứng.
 • Corrugated fiberboard is sometimes called cardboard, although cardboard might be any heavy paper-pulp based board.
 • ➥ Tấm fiberboard đôi khi được gọi là bìa các-tông, mặc dù các-tông có thể là bất kỳ tấm giấy dựa trên giấy khối lượng nặng nào.
 • (Laughter) Like paper, paper and cardboard.
 • ➥ (Cười) Như giấy, giấy và bìa cứng.
 • My cardboard grille keeps slipping out.
 • ➥ Tấm lưới bằng giấy bìa cứ trợt ra hoài.
 • He gathers cardboard, scrap metal, and plastic.
 • ➥ Ông thu nhặt những tấm bìa cứng, sắt vụn và vật dụng bằng nhựa.
 • Glue this page to heavy paper or cardboard.
 • ➥ Dán keo trang này lên giấy cứng hoặc bìa các tông.
 • She sleeps on the floor, in a cardboard bed.
 • ➥ Sơ chỉ ngủ dưới sàn, hoặc trong thùng các-tông thôi.
 • There " s not much light in a cardboard box.
 • ➥ trong cái chòi đó thì chả sáng mấy đâu.
 • I even built a rocket out of cardboard boxes.
 • ➥ Tôi thậm chí chế tạo một cái tên lửa từ những thùng giấy bìa cứng.
 • So we're sticking with the black and white cardboard."
 • ➥ Vì vậy, chúng tôi đang gắn bó với các tông đen và trắng. "
 • So, you know what's wrapped in wax-covered cardboard?
 • ➥ Vậy anh biết giấy bìa được dùng để bọc cái gì không?
 • Brenner compares these dainty shoes to walking on cardboard .
 • ➥ Brenner so sánh những đôi giày xinh xắn này khi đi trên giấy bìa cứng .
 • Aaron made an ATM using Macintosh and a cardboard box.
 • ➥ Aaron đã làm một chiếc máy ATM bằng& lt; br / & gt; một chiếc Mac và hộp giấy bìa cứng.
 • We even made flooring, walls and everything, out of cardboard.
 • ➥ Chúng tôi thậm chí làm sàn nhà, tường, tất tật mọi thứ từ bìa các- tông.
 • They're picking up a giant floppy disk made of cardboard.
 • ➥ Họ đang nhấc cái đĩa mềm khổng lồ làm từ bìa các tông.
 • It uses steam and salt to crimp kraft paper for cardboard.
 • ➥ Nó sẽ dùng hơi nước và muối để tạo nếp sóng cho loại giấy bọc hàng cứng như bìa các tông.
 • Got some words on cardboard, got your picture in my hand
 • ➥ Viết vài dòng tên tấm cạc tông, nắm lấy tấm ảnh em trong tay.
 • As I'm walking out the door with my big cardboard box.
 • ➥ Khi tôi bước ra khỏi cửa với cái hộp các-tông to tướng.
 • Oh, you mean the cardboard... with tomato sauce you guys ate?
 • ➥ ý anh là mấy tấm bìa đó... cới sốt cà chua hả?
 • Dealers would turn up with cardboard boxes full of papyrus scraps.
 • Glove box.
 • ➥ Hộc đựng găng tay.
 • Question Box
 • ➥ Giải đáp thắc mắc
 • Wood box?
 • ➥ Hộp gỗ á?
 • Fuse box.
 • ➥ Hộp cầu chì.
 • This is a feedback box called a petition box.
 • ➥ Đây là một hòm thư góp ý gọi là hộp kiến nghị.
 • Modernism means white box, and it's a perfect white box.
 • ➥ Thiết kế hiện đại có nghĩa là hộp trắng, và một chiếc hộp màu trắng hoàn hảo.
 • 'Sorry ' message box
 • ➥ Hộp thoại thông báo ' Rất tiếc '
 • Text Box dialog
 • ➥ Hộp thoại văn bản
 • Discuss Question Box.
 • ➥ Thảo luận mục Giải đáp thắc mắc.
 • No great box!
 • ➥ Không có cái hộp bự!
 • Review Question Box.
 • ➥ Ôn lại mục Giải Đáp Thắc Mắc.
 • Third box is out.
 • ➥ Chiếc hộp thứ ba đã vượt qua.
 • I see the box.
 • ➥ Tôi thấy cái hộp, ghi'Điện Cao thế'
 • Check your in-box.
 • ➥ Xem hộp thư đến đi.
 • Text Input Box dialog
 • ➥ Hộp thoại ô nhập văn bản
 • It's a lunch box.
 • ➥ Cơm hộp đó
 • 13 min: Question Box.
 • ➥ 13 phút: Giải đáp Thắc mắc.
 • 10 min: Question Box.
 • ➥ 10 phút: Giải đáp thắc mắc.
 • Purplish box, green wires.
 • ➥ Chiếc hộp màu tía, dây xanh lá cây.
 • And I go around opening box after box until I've got 15 pies.
 • ➥ Và tôi đi lòng vòng mở những chiếc hộp này cho đến khi tôi kiếm được 15 cái bánh.
 • It's a black box.

Các từ liên quan khác