Folding partition là gì?

Folding partition là gì? Từ “folding partition” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folding partition” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folding partition” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folding partition trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: xây dựng
-vách ngăn gấp lại được
Nghe phát âm từ “folding partition

Đặt câu với từ folding partition

Bạn cần đặt câu với từ folding partition, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Folding paper.
 • ➥ Nghệ thuật xếp giấy.
 • Like folding laundry.
 • ➥ Như giặt đồ.
 • Let's Enjoy Paper Folding Vol.
 • ➥ Tờ giấy để in nên chọn dọc thớ.
 • A little folding of the hands to rest,
 • ➥ Khoanh tay nghỉ ngơi một chút thôi,
 • Assume we continue folding the paper in half.
 • ➥ Cứ cho rằng ta cứ tiếp tục gập tờ giấy làm đôi.
 • Folding a sheet in my underwear, still pretty crazy.
 • ➥ Mặc sịp gấp khăn, vẫn khá điên rồ đấy chứ
 • They came in Compact (190mm barrel, folding stock), Carbine (300 or 310mm barrel, folding stock), and Rifle (390 or 410mm barrel, fixed sporter stock) models.
 • ➥ Gồm các biến thể như mẫu đủ (hộp đạn 190mm, báng gấp), mẫu cạc bin (hộp đạn 300 hoặc 310mm, báng gấp), và súng trường (hộp đạn 390 hoặc 410mm, dùng báng súng săn).
 • A fourth-grader, Yondonjamts likes math and origami (folding paper into shapes).
 • ➥ Yondonjamts học lớp bốn, thích môn toán và nghệ thuật xếp giấy.
 • Now this cortical folding presents a significant challenge for interpreting surface electrical impulses.
 • ➥ Nếp cuộn vỏ não này đưa ra một thách thức to lớn đối với việc diễn giải các xung điện bề mặt.
 • This fish, 400 scales -- again, it is one uncut square, only folding.
 • ➥ Con cá này, 400 vảy -- cũng là một hình vuông liền lạc, chỉ có nếp gấp.
 • The effects of these collisions are seen in Europe as the Variscan folding.
 • ➥ Các hiệu ứng từ những va chạm này được ghi nhận tại châu Âu như là nếp gập Variscia.
 • He'll bring the charcoal and ice and folding chairs and the whole nine yards.
 • ➥ Hắn sẽ mang than hoa và nước đá ghế xếp và lo toàn bộ mọi thứ.
 • This is an origami figure -- one sheet, no cuts, folding only, hundreds of folds.
 • ➥ Đây là một tác phẩm origami -- một mảnh giấy, không cắt, chỉ có nếp gấp, hàng trăm nếp gấp.
 • The common theme -- what makes it origami -- is folding is how we create the form.
 • ➥ Điểm đặc trưng của nó -- điều đã làm nên origami -- là ở cách chúng ta tạo hình bằng gấp xếp giấy.
 • What would happen with sound bouncing off undraped walls, tile floors, and metal folding chairs?
 • ➥ Nếu âm thanh dội lại từ tường không màn, sàn gạch, ghế xếp bằng nhôm thì sao?
 • The M80 had a fixed wooden stock while the M80A had an under-folding metal stock.
 • ➥ Mẫu M80 có báng súng bằng gỗ còn M80A có bắng súng gấp bằng kim loại.
 • Um, we could put the food on the bed and then do folding chairs along the walls.
 • ➥ Chúng ta có thể để thức ăn trên giường và đặt mấy chiếc ghế gấp dọc bên tường.
 • First, he noted: “The stupid one is folding his hands and is eating his own flesh.”
 • ➥ Thứ nhất, ông ghi: “Kẻ ngu-muội khoanh tay, ăn lấy thịt mình”.
 • She looked down to see him folding his arms and bowing his head as he viewed the paintings.
 • ➥ Người mẹ nhìn xuống và thấy đứa bé khoanh tay và cúi đầu trong khi nó xem các bức tranh.
 • The Alpine orogeny caused extensive folding and faulting of Mesozoic and early Tertiary sediments from the Tethys geosyncline.
 • ➥ Núi Alpine đã gây ra sự sụp đổ và đứt gãy lớn của các trầm tích Mesozoi và Tertiary sớm từ Tethys geosyncline.
 • Silk or paper kakemono hanging scrolls, makimono handscrolls, or byōbu folding screens were the most common surfaces.
 • Install & boot record to drive/partition
 • ➥ Cài đặt & mục ghi khởi động vào ổ đĩa/phân vùng
 • Ghost 6.0 requires a separate DOS partition when used with the console.
 • ➥ Ghost 6.0 yêu cầu một phân vùng hệ điều hành DOS riêng biệt khi được sử dụng với Console.
 • The system uses a pair of SquashFS partitions; the Android system executes from an "online" partition, while updates are applied in the background to a redundant "offline" partition.
 • ➥ Hệ thống sử dụng một cặp phân vùng SquashFS; hệ thống Android thực thi từ một phân vùng "trực tuyến", trong khi các bản cập nhật được áp dụng dưới nền trong một phân vùng "ngoại tuyến" dôi dư.
 • After the third partition of Poland, in 1795, it was annexed by Austria.
 • ➥ Sau sự chia sẻ Ba Lan lần thứ ba, năm 1795, nó bị sáp nhạp vào Áo.
 • + When a flimsy partition wall is built, they are plastering it with whitewash.’
 • ➥ + Khi vách ngăn mỏng manh được xây, chúng quét vôi lên’.
 • The steps leading down into the water were sometimes divided by a low partition wall.
 • ➥ Các bậc thang dẫn xuống hồ đôi khi được ngăn làm đôi bởi một bức tường thấp.
 • If iTunes is installed on the Windows partition, pressing the Menu button on the remote will load the program.
 • ➥ Nếu iTunes được cài đặt trên phân vùng Windows, nhấn nút Menu trên Apple Remote chương trình sẽ được tải.
 • Okay, we go through here past the filter tanks and then Monarch Playing Cards is just beyond the partition.
 • ➥ Được rồi, chúng ta đi qua đây vượt qua các bể lọc và sau đó Vua chơi bài đây sẽ làm việc anh giỏi nhất.
 • Menashe Har-el in his book This Is Jerusalem, “was accepted . . . by the United Nations with the Partition Resolution of November 1947.
 • ➥ Liên Hiệp Quốc chấp nhận bằng Nghị Quyết Phân Chia được thông qua vào tháng 11 năm 1947.
 • Bharat Mata Mandir Indo-Pak Confederation Indian nationalism Opposition to the partition of India Indian reunification Erdman, H. L. (17 December 2007).
 • ➥ Bharat Mata Mandir Liên bang Indo-Pak Chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ ^ Erdman, H. L. (17 tháng 12 năm 2007).
 • In the immediate aftermath of the United Nations' approval of the Partition plan, the Jewish community expressed joy, while the Arab community expressed discontent.
 • ➥ Ngay sau khi Liên hợp quốc chấp thuận kế hoạch phân chia, cộng đồng Do thái như vỡ tung lên vì hoan hỉ, trong khi cộng đồng Ả rập tỏ ra hết sức bất mãn.
 • Following the Armistice of Mudros on 30 October 1918, the victorious Allied Powers sought to partition the Ottoman state through the 1920 Treaty of Sèvres.
 • ➥ Sau Hiệp định đình chiến Mudros vào ngày 30 tháng 10 năm 1918, Đồng Minh tìm cách phân chia Ottoman thông qua Hòa ước Sèvres 1923.
 • Due to post-war partition, Saarland was separate from both the Federal Republic of Germany (aka West Germany until 1990) and the German Democratic Republic (East Germany).
 • ➥ Do sự phân chia sau chiến tranh, Saarland tách khỏi cả Cộng hòa Liên bang Đức (còn gọi là Tây Đức cho đến năm 1990) và Cộng hoà Dân chủ Đức (Đông Đức).
 • The secret protocol specifies the details of partition of Poland originally defined in Molotov–Ribbentrop Pact (August 23, 1939) and adds Lithuania to the Soviet Union sphere of interest.
 • ➥ Nghị định thư thứ hai chỉ rõ chi tiết việc chia cắt Ba Lan đã được vạch ra theo Hiệp ước Xô-Đức (23 tháng 8 năm 1939) và cộng thêm Litva vào vùng ảnh hưởng của Liên Xô.
 • The Shared Partition contained the Windows 8 Core at launch until November 2015, where via a system update known as the "New Xbox One Experience", it was upgraded to the Windows 10 Core.
 • ➥ Khi ra mắt, phân vùng Shared chứa Windows 8 Core, và đến tháng 11 năm 2015, qua bản cập nhật "New Xbox One Experience", nó đã được nâng cấp lên Windows 10 Core.
 • In volume 2, the Ladakhi Chronicle describes the partition by King Sykid-Ida-ngeema-gon of his kingdom between his three sons, and then the chronicle described the extent of territory secured by that son.
 • ➥ Trong quyển 2, biên niên sử Ladakh mô tả của Sykid-Ida-ngeema-gon phân chia vương quốc của mình cho ba người con trai, và sau đó biên niên sử mô tả quy mô lãnh thổ do ba người con đó nắm giữ.
 • The general mathematical concept embodied in a Wigner–Seitz cell is more commonly called a Voronoi cell, and the partition of the plane into these cells for a given set of point sites is known as a Voronoi diagram.
 • ➥ Khái niệm toán học tổng quát thể hiện trong ô Wigner-Seitz thường được gọi là ô Voronoi, và phần mặt phẳng các ô này cho một tập hợp các điểm cho trước được biết đến là một giản đồ Voronoi.
 • Furthermore, the Refresh and Reset functions use runtime system files instead, making a separate recovery partition redundant, allowing patches and updates to remain installed following the operation, and further reducing the amount of space required for Windows 10 by up to 12 GB.
 • ➥ Hơn nữa, các chức năng Làm mới và Đặt lại sử dụng các tệp hệ thống đang chạy, để tạo một phân vùng phục hồi riêng biệt, cho phép các bản vá và bản cập nhật vẫn được cài đặt sau khi hoạt động và giảm thêm khoảng trống cần thiết cho Windows 10 lên tối đa 12 GB.

Các từ liên quan khác