Folding rollers là gì?

Folding rollers là gì? Từ “folding rollers” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folding rollers” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folding rollers” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folding rollers trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
-lô gấp nếp
Nghe phát âm từ “folding rollers

Đặt câu với từ folding rollers

Bạn cần đặt câu với từ folding rollers, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Folding paper.
 • ➥ Nghệ thuật xếp giấy.
 • Like folding laundry.
 • ➥ Như giặt đồ.
 • Let's Enjoy Paper Folding Vol.
 • ➥ Tờ giấy để in nên chọn dọc thớ.
 • A little folding of the hands to rest,
 • ➥ Khoanh tay nghỉ ngơi một chút thôi,
 • Assume we continue folding the paper in half.
 • ➥ Cứ cho rằng ta cứ tiếp tục gập tờ giấy làm đôi.
 • Folding a sheet in my underwear, still pretty crazy.
 • ➥ Mặc sịp gấp khăn, vẫn khá điên rồ đấy chứ
 • They came in Compact (190mm barrel, folding stock), Carbine (300 or 310mm barrel, folding stock), and Rifle (390 or 410mm barrel, fixed sporter stock) models.
 • ➥ Gồm các biến thể như mẫu đủ (hộp đạn 190mm, báng gấp), mẫu cạc bin (hộp đạn 300 hoặc 310mm, báng gấp), và súng trường (hộp đạn 390 hoặc 410mm, dùng báng súng săn).
 • A fourth-grader, Yondonjamts likes math and origami (folding paper into shapes).
 • ➥ Yondonjamts học lớp bốn, thích môn toán và nghệ thuật xếp giấy.
 • Now this cortical folding presents a significant challenge for interpreting surface electrical impulses.
 • ➥ Nếp cuộn vỏ não này đưa ra một thách thức to lớn đối với việc diễn giải các xung điện bề mặt.
 • This fish, 400 scales -- again, it is one uncut square, only folding.
 • ➥ Con cá này, 400 vảy -- cũng là một hình vuông liền lạc, chỉ có nếp gấp.
 • The effects of these collisions are seen in Europe as the Variscan folding.
 • ➥ Các hiệu ứng từ những va chạm này được ghi nhận tại châu Âu như là nếp gập Variscia.
 • He'll bring the charcoal and ice and folding chairs and the whole nine yards.
 • ➥ Hắn sẽ mang than hoa và nước đá ghế xếp và lo toàn bộ mọi thứ.
 • This is an origami figure -- one sheet, no cuts, folding only, hundreds of folds.
 • ➥ Đây là một tác phẩm origami -- một mảnh giấy, không cắt, chỉ có nếp gấp, hàng trăm nếp gấp.
 • The common theme -- what makes it origami -- is folding is how we create the form.
 • ➥ Điểm đặc trưng của nó -- điều đã làm nên origami -- là ở cách chúng ta tạo hình bằng gấp xếp giấy.
 • What would happen with sound bouncing off undraped walls, tile floors, and metal folding chairs?
 • ➥ Nếu âm thanh dội lại từ tường không màn, sàn gạch, ghế xếp bằng nhôm thì sao?
 • The M80 had a fixed wooden stock while the M80A had an under-folding metal stock.
 • ➥ Mẫu M80 có báng súng bằng gỗ còn M80A có bắng súng gấp bằng kim loại.
 • Um, we could put the food on the bed and then do folding chairs along the walls.
 • ➥ Chúng ta có thể để thức ăn trên giường và đặt mấy chiếc ghế gấp dọc bên tường.
 • First, he noted: “The stupid one is folding his hands and is eating his own flesh.”
 • ➥ Thứ nhất, ông ghi: “Kẻ ngu-muội khoanh tay, ăn lấy thịt mình”.
 • She looked down to see him folding his arms and bowing his head as he viewed the paintings.
 • ➥ Người mẹ nhìn xuống và thấy đứa bé khoanh tay và cúi đầu trong khi nó xem các bức tranh.
 • The Alpine orogeny caused extensive folding and faulting of Mesozoic and early Tertiary sediments from the Tethys geosyncline.
 • ➥ Núi Alpine đã gây ra sự sụp đổ và đứt gãy lớn của các trầm tích Mesozoi và Tertiary sớm từ Tethys geosyncline.
 • Silk or paper kakemono hanging scrolls, makimono handscrolls, or byōbu folding screens were the most common surfaces.
 • Traction drives transmit power through metal rollers running against mating metal rollers.
 • ➥ Dẫn động Traction truyền tải điện năng thông qua các con lăn kim loại chống lại con lăn kim loại giao phối.
 • Huge shredders and rollers pulverize the cane, squeezing the sugar juice from the fiber.
 • ➥ Những máy cắt vụn và máy ép to lớn nghiền nát mía, vắt nước đường ra khỏi thớ.
 • In steel rolling, the metal elongates as it passes through pairs of rollers, which must run at successively faster speeds.
 • ➥ Trong cán thép, kim loại để kéo dài khi nó đi qua các cặp con lăn, mà phải chạy ở tốc độ liên tục nhanh hơn.
 • Today almost all the essence is extracted by machines, which use abrasive disks or rollers to grate the rind of whole fruits.
 • ➥ Ngày nay, hầu như tất cả tinh dầu này đều được chiết xuất bằng máy, có đĩa hoặc trục để mài vỏ nguyên trái.
 • That same year, he also established the Gestetner Cyclograph Company to produce duplicating machines, stencils, styli, ink rollers and related products.
 • ➥ Ông cũng thành lập Công ty Gestetner Cyclograph để sản xuất máy nhân bản, giấy nến, styli, lăn mực và các sản phẩm liên quan khác trong cùng một năm.
 • This is a highly territorial bird which will chase off not only others of the same species, but also shrikes, doves and rollers.
 • ➥ Đây là loài chim có tính lãnh thổ cao sẽ đuổi theo không chỉ những loài khác cùng loài, mà còn là những bách thanh, chim bồ câu và con lăn.
 • It is estimated that by the time these rollers had completed the first runway and hardstand areas, they had covered a distance of 119,000 miles [192,000 km], equivalent to five times the distance around the world.
 • ➥ Người ta ước lượng là khi cán xong phi đạo đầu tiên và các bãi đậu máy bay, các xe lăn đường đã chạy tới chạy lui một quãng đường dài 192.000 kilômét, tương đương với năm lần chu vi trái đất.
 • The M60 mounted a bore evacuated 105 mm main gun, had a hull with a straight front slope whereas the M48's hull was rounded, had three support rollers per side to the M48's five, and had road wheels constructed from aluminum rather than steel.
 • ➥ Các M60 gắn một pháo 105 mm, so với pháo 90 mm của M48, có một thân với một độ dốc phía trước thẳng trong khi thân xe của M48 được làm tròn, có ba con lăn hỗ trợ cho mỗi bên và năm con lăn của M48, và có bánh xe làm từ nhôm thay vì thép.

Các từ liên quan khác