Folding sash là gì?

Folding sash là gì? Từ “folding sash” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folding sash” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folding sash” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folding sash trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: xây dựng
-cánh cửa gấp
Nghe phát âm từ “folding sash

Đặt câu với từ folding sash

Bạn cần đặt câu với từ folding sash, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Folding paper.
 • ➥ Nghệ thuật xếp giấy.
 • Like folding laundry.
 • ➥ Như giặt đồ.
 • Let's Enjoy Paper Folding Vol.
 • ➥ Tờ giấy để in nên chọn dọc thớ.
 • A little folding of the hands to rest,
 • ➥ Khoanh tay nghỉ ngơi một chút thôi,
 • Assume we continue folding the paper in half.
 • ➥ Cứ cho rằng ta cứ tiếp tục gập tờ giấy làm đôi.
 • Folding a sheet in my underwear, still pretty crazy.
 • ➥ Mặc sịp gấp khăn, vẫn khá điên rồ đấy chứ
 • They came in Compact (190mm barrel, folding stock), Carbine (300 or 310mm barrel, folding stock), and Rifle (390 or 410mm barrel, fixed sporter stock) models.
 • ➥ Gồm các biến thể như mẫu đủ (hộp đạn 190mm, báng gấp), mẫu cạc bin (hộp đạn 300 hoặc 310mm, báng gấp), và súng trường (hộp đạn 390 hoặc 410mm, dùng báng súng săn).
 • A fourth-grader, Yondonjamts likes math and origami (folding paper into shapes).
 • ➥ Yondonjamts học lớp bốn, thích môn toán và nghệ thuật xếp giấy.
 • Now this cortical folding presents a significant challenge for interpreting surface electrical impulses.
 • ➥ Nếp cuộn vỏ não này đưa ra một thách thức to lớn đối với việc diễn giải các xung điện bề mặt.
 • This fish, 400 scales -- again, it is one uncut square, only folding.
 • ➥ Con cá này, 400 vảy -- cũng là một hình vuông liền lạc, chỉ có nếp gấp.
 • The effects of these collisions are seen in Europe as the Variscan folding.
 • ➥ Các hiệu ứng từ những va chạm này được ghi nhận tại châu Âu như là nếp gập Variscia.
 • He'll bring the charcoal and ice and folding chairs and the whole nine yards.
 • ➥ Hắn sẽ mang than hoa và nước đá ghế xếp và lo toàn bộ mọi thứ.
 • This is an origami figure -- one sheet, no cuts, folding only, hundreds of folds.
 • ➥ Đây là một tác phẩm origami -- một mảnh giấy, không cắt, chỉ có nếp gấp, hàng trăm nếp gấp.
 • The common theme -- what makes it origami -- is folding is how we create the form.
 • ➥ Điểm đặc trưng của nó -- điều đã làm nên origami -- là ở cách chúng ta tạo hình bằng gấp xếp giấy.
 • What would happen with sound bouncing off undraped walls, tile floors, and metal folding chairs?
 • ➥ Nếu âm thanh dội lại từ tường không màn, sàn gạch, ghế xếp bằng nhôm thì sao?
 • The M80 had a fixed wooden stock while the M80A had an under-folding metal stock.
 • ➥ Mẫu M80 có báng súng bằng gỗ còn M80A có bắng súng gấp bằng kim loại.
 • Um, we could put the food on the bed and then do folding chairs along the walls.
 • ➥ Chúng ta có thể để thức ăn trên giường và đặt mấy chiếc ghế gấp dọc bên tường.
 • First, he noted: “The stupid one is folding his hands and is eating his own flesh.”
 • ➥ Thứ nhất, ông ghi: “Kẻ ngu-muội khoanh tay, ăn lấy thịt mình”.
 • She looked down to see him folding his arms and bowing his head as he viewed the paintings.
 • ➥ Người mẹ nhìn xuống và thấy đứa bé khoanh tay và cúi đầu trong khi nó xem các bức tranh.
 • The Alpine orogeny caused extensive folding and faulting of Mesozoic and early Tertiary sediments from the Tethys geosyncline.
 • ➥ Núi Alpine đã gây ra sự sụp đổ và đứt gãy lớn của các trầm tích Mesozoi và Tertiary sớm từ Tethys geosyncline.
 • Silk or paper kakemono hanging scrolls, makimono handscrolls, or byōbu folding screens were the most common surfaces.
 • He's a representative at Moon Sash which produces sash.
 • ➥ Hắn là đại diện của công ty Vọng Nguyệt chuyên làm khung cửa sổ.
 • One sash, an unbroken tradition.
 • ➥ Khai quyền! " Nhất điều yêu đái, nhất khẩu khí "
 • This sash stands for school and teacher.
 • ➥ Chiếc đai này chính là đại diện cho sư môn, sư phụ của con.
 • Look into this Moon Sash company for now.
 • ➥ Hãy điều tra công ty Vọng Nguyệt.
 • Tore open the shutters and threw up the sash.
 • ➥ Tore mở cửa chớp và ném lên khung kính.
 • The day I became a disciple, he tied the sash himself.
 • ➥ Ngày bái sư cũng chính tay ông thắt đai cho tôi.
 • 39 “You are to weave the checkered robe of fine linen, make a turban of fine linen, and make a woven sash.
 • ➥ 39 Con hãy dệt một cái áo thụng có kẻ ô vuông từ chỉ lanh mịn, làm một cái khăn vấn bằng vải lanh mịn và một cái đai bằng vải dệt.
 • In its early days, an obi was a cord or a ribbon-like sash, approximately 8 centimetres (3.1 in) in width.
 • ➥ Trong thời kỳ đầu, một chiếc obi là một sợi dây hoặc một chiếc khăn quấn dạng dây băng, dài khoảng 8 xentimét (3,1 in).
 • + 7 After that he put the robe+ on him, wrapped him with the sash,+ clothed him with the sleeveless coat,+ and put the ephʹod+ on him and tied it with the woven belt*+ of the ephʹod, binding it securely on him.
 • ➥ + 7 Sau đó, Môi-se mặc áo thụng+ cho A-rôn, quấn đai,+ mặc áo khoác không tay+ và ê-phót+ cho ông, rồi lấy dây thắt lưng+ bằng vải dệt của ê-phót và thắt chặt nó trên người A-rôn.
 • But he said it was not a difficult performance because "most of the joke is the uniform", which included a tan military-style jacket with medals, a red beret and a sash with the colors of the Venezuela flag.
 • ➥ Nhưng anh ta nói rằng đó là một vai diễn không khó vì "đa số các câu đùa là về đồng phục", bao gồm một chiếc áo khoác quân đội với huân chương, mũ nồi đỏ và một dải băng có màu cờ Venezuela.

Các từ liên quan khác