Folding table là gì?

Folding table là gì? Từ “folding table” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folding table” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folding table” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folding table trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
-bàn gập
@Lĩnh vực: xây dựng
-bàn gấp được
@Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-bàn xếp
Nghe phát âm từ “folding table

Đặt câu với từ folding table

Bạn cần đặt câu với từ folding table, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Folding paper.
 • ➥ Nghệ thuật xếp giấy.
 • Like folding laundry.
 • ➥ Như giặt đồ.
 • Let's Enjoy Paper Folding Vol.
 • ➥ Tờ giấy để in nên chọn dọc thớ.
 • A little folding of the hands to rest,
 • ➥ Khoanh tay nghỉ ngơi một chút thôi,
 • Assume we continue folding the paper in half.
 • ➥ Cứ cho rằng ta cứ tiếp tục gập tờ giấy làm đôi.
 • Folding a sheet in my underwear, still pretty crazy.
 • ➥ Mặc sịp gấp khăn, vẫn khá điên rồ đấy chứ
 • They came in Compact (190mm barrel, folding stock), Carbine (300 or 310mm barrel, folding stock), and Rifle (390 or 410mm barrel, fixed sporter stock) models.
 • ➥ Gồm các biến thể như mẫu đủ (hộp đạn 190mm, báng gấp), mẫu cạc bin (hộp đạn 300 hoặc 310mm, báng gấp), và súng trường (hộp đạn 390 hoặc 410mm, dùng báng súng săn).
 • A fourth-grader, Yondonjamts likes math and origami (folding paper into shapes).
 • ➥ Yondonjamts học lớp bốn, thích môn toán và nghệ thuật xếp giấy.
 • Now this cortical folding presents a significant challenge for interpreting surface electrical impulses.
 • ➥ Nếp cuộn vỏ não này đưa ra một thách thức to lớn đối với việc diễn giải các xung điện bề mặt.
 • This fish, 400 scales -- again, it is one uncut square, only folding.
 • ➥ Con cá này, 400 vảy -- cũng là một hình vuông liền lạc, chỉ có nếp gấp.
 • The effects of these collisions are seen in Europe as the Variscan folding.
 • ➥ Các hiệu ứng từ những va chạm này được ghi nhận tại châu Âu như là nếp gập Variscia.
 • He'll bring the charcoal and ice and folding chairs and the whole nine yards.
 • ➥ Hắn sẽ mang than hoa và nước đá ghế xếp và lo toàn bộ mọi thứ.
 • This is an origami figure -- one sheet, no cuts, folding only, hundreds of folds.
 • ➥ Đây là một tác phẩm origami -- một mảnh giấy, không cắt, chỉ có nếp gấp, hàng trăm nếp gấp.
 • The common theme -- what makes it origami -- is folding is how we create the form.
 • ➥ Điểm đặc trưng của nó -- điều đã làm nên origami -- là ở cách chúng ta tạo hình bằng gấp xếp giấy.
 • What would happen with sound bouncing off undraped walls, tile floors, and metal folding chairs?
 • ➥ Nếu âm thanh dội lại từ tường không màn, sàn gạch, ghế xếp bằng nhôm thì sao?
 • The M80 had a fixed wooden stock while the M80A had an under-folding metal stock.
 • ➥ Mẫu M80 có báng súng bằng gỗ còn M80A có bắng súng gấp bằng kim loại.
 • Um, we could put the food on the bed and then do folding chairs along the walls.
 • ➥ Chúng ta có thể để thức ăn trên giường và đặt mấy chiếc ghế gấp dọc bên tường.
 • First, he noted: “The stupid one is folding his hands and is eating his own flesh.”
 • ➥ Thứ nhất, ông ghi: “Kẻ ngu-muội khoanh tay, ăn lấy thịt mình”.
 • She looked down to see him folding his arms and bowing his head as he viewed the paintings.
 • ➥ Người mẹ nhìn xuống và thấy đứa bé khoanh tay và cúi đầu trong khi nó xem các bức tranh.
 • The Alpine orogeny caused extensive folding and faulting of Mesozoic and early Tertiary sediments from the Tethys geosyncline.
 • ➥ Núi Alpine đã gây ra sự sụp đổ và đứt gãy lớn của các trầm tích Mesozoi và Tertiary sớm từ Tethys geosyncline.
 • Silk or paper kakemono hanging scrolls, makimono handscrolls, or byōbu folding screens were the most common surfaces.
 • Operation table?
 • ➥ Bàn mổ à?
 • Clear the table.
 • ➥ Dọn sạch bàn đi.
 • Betting table 12.
 • ➥ Bàn mua cá độ số 12.
 • Table totals higher:
 • ➥ Tổng số trong bảng cao hơn:
 • Dione, clear the table.
 • ➥ Dione, dọn quang cái bàn.
 • The table is set.
 • ➥ Bàn ăn đã dọn rồi.
 • Not on my table.
 • ➥ Không phải trên bàn mổ của tôi.
 • Periodic Table of Elements
 • ➥ Bảng Tuần hoàn các Nguyên tốName
 • Tall table, tall chairs!
 • ➥ Bàn cao, ghế cao!
 • You play table- tennis?
 • ➥ Cậu chơi bóng bàn ak?
 • Here's your table, sir.
 • ➥ Đây là bàn của anh.
 • Caramelized mango for table 26.
 • ➥ Kem xoài caramel cho bàn 26.
 • A seat at the table.
 • ➥ Một chỗ đứng.
 • Max. pixel map table size
 • ➥ Kích cỡ bảng sơ đồ điểm ảnh tối đa
 • KDE Periodic Table of Elements
 • ➥ Bảng Tuần hoàn các Nguyên tố Hoá học KDEName
 • This table provides more details.
 • ➥ Bảng này cung cấp thêm chi tiết.
 • Come back to the table.
 • ➥ Quay lại bàn đàm phán.
 • That was the table, yeah?
 • ➥ Là cái bàn đó, phải chứ?
 • See the table for details:
 • ➥ Hãy xem bảng sau để biết thông tin chi tiết:
 • Unconscious on an operating table.
 • ➥ Bất tỉnh trên một bàn mổ.
 • In computer science, a dispatch table is a table of pointers to functions or methods.

Các từ liên quan khác