Folding tripod là gì?

Folding tripod là gì? Từ “folding tripod” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folding tripod” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folding tripod” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folding tripod trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: vật lý
-giá ba chân gấp
-giá ba chân mở rộng
Nghe phát âm từ “folding tripod

Đặt câu với từ folding tripod

Bạn cần đặt câu với từ folding tripod, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Folding paper.
 • ➥ Nghệ thuật xếp giấy.
 • Like folding laundry.
 • ➥ Như giặt đồ.
 • Let's Enjoy Paper Folding Vol.
 • ➥ Tờ giấy để in nên chọn dọc thớ.
 • A little folding of the hands to rest,
 • ➥ Khoanh tay nghỉ ngơi một chút thôi,
 • Assume we continue folding the paper in half.
 • ➥ Cứ cho rằng ta cứ tiếp tục gập tờ giấy làm đôi.
 • Folding a sheet in my underwear, still pretty crazy.
 • ➥ Mặc sịp gấp khăn, vẫn khá điên rồ đấy chứ
 • They came in Compact (190mm barrel, folding stock), Carbine (300 or 310mm barrel, folding stock), and Rifle (390 or 410mm barrel, fixed sporter stock) models.
 • ➥ Gồm các biến thể như mẫu đủ (hộp đạn 190mm, báng gấp), mẫu cạc bin (hộp đạn 300 hoặc 310mm, báng gấp), và súng trường (hộp đạn 390 hoặc 410mm, dùng báng súng săn).
 • A fourth-grader, Yondonjamts likes math and origami (folding paper into shapes).
 • ➥ Yondonjamts học lớp bốn, thích môn toán và nghệ thuật xếp giấy.
 • Now this cortical folding presents a significant challenge for interpreting surface electrical impulses.
 • ➥ Nếp cuộn vỏ não này đưa ra một thách thức to lớn đối với việc diễn giải các xung điện bề mặt.
 • This fish, 400 scales -- again, it is one uncut square, only folding.
 • ➥ Con cá này, 400 vảy -- cũng là một hình vuông liền lạc, chỉ có nếp gấp.
 • The effects of these collisions are seen in Europe as the Variscan folding.
 • ➥ Các hiệu ứng từ những va chạm này được ghi nhận tại châu Âu như là nếp gập Variscia.
 • He'll bring the charcoal and ice and folding chairs and the whole nine yards.
 • ➥ Hắn sẽ mang than hoa và nước đá ghế xếp và lo toàn bộ mọi thứ.
 • This is an origami figure -- one sheet, no cuts, folding only, hundreds of folds.
 • ➥ Đây là một tác phẩm origami -- một mảnh giấy, không cắt, chỉ có nếp gấp, hàng trăm nếp gấp.
 • The common theme -- what makes it origami -- is folding is how we create the form.
 • ➥ Điểm đặc trưng của nó -- điều đã làm nên origami -- là ở cách chúng ta tạo hình bằng gấp xếp giấy.
 • What would happen with sound bouncing off undraped walls, tile floors, and metal folding chairs?
 • ➥ Nếu âm thanh dội lại từ tường không màn, sàn gạch, ghế xếp bằng nhôm thì sao?
 • The M80 had a fixed wooden stock while the M80A had an under-folding metal stock.
 • ➥ Mẫu M80 có báng súng bằng gỗ còn M80A có bắng súng gấp bằng kim loại.
 • Um, we could put the food on the bed and then do folding chairs along the walls.
 • ➥ Chúng ta có thể để thức ăn trên giường và đặt mấy chiếc ghế gấp dọc bên tường.
 • First, he noted: “The stupid one is folding his hands and is eating his own flesh.”
 • ➥ Thứ nhất, ông ghi: “Kẻ ngu-muội khoanh tay, ăn lấy thịt mình”.
 • She looked down to see him folding his arms and bowing his head as he viewed the paintings.
 • ➥ Người mẹ nhìn xuống và thấy đứa bé khoanh tay và cúi đầu trong khi nó xem các bức tranh.
 • The Alpine orogeny caused extensive folding and faulting of Mesozoic and early Tertiary sediments from the Tethys geosyncline.
 • ➥ Núi Alpine đã gây ra sự sụp đổ và đứt gãy lớn của các trầm tích Mesozoi và Tertiary sớm từ Tethys geosyncline.
 • Silk or paper kakemono hanging scrolls, makimono handscrolls, or byōbu folding screens were the most common surfaces.
 • Using a tripod and a shooting stick.
 • ➥ Sử dụng một cái giá đỡ ba chân Và một cây gậy nhọn đầu.
 • You put your camera on a tripod and you walked away.
 • ➥ Anh đã để máy quay của mình lên một giá đỡ và anh bỏ đi.
 • A 9S451 guidance box is fitted to the tripod with the missile sitting just above.
 • ➥ Một hộp dẫn hướng 9S451 được gắn vào giá ba chân - tên lửa đặt ngay phía trên.
 • It can even lose three legs, in a tripod, and adopt a new gait, a hopping gait.
 • ➥ Nó có thể mất 3 chân, theo dạng kiềng và thích nghi với dáng đi mới, dáng đi nhảy.
 • I just have a flip camera and a little tripod and invested in this tiny little wide- angle lens.
 • ➥ Tôi chỉ có một camera và một chân đỡ nhỏ và đầu tư vào ống kính góc rộng bé xíu này.
 • I just have a flip camera and a little tripod and invested in this tiny little wide-angle lens.
 • ➥ Tôi chỉ có một camera và một chân đỡ nhỏ và đầu tư vào ống kính góc rộng bé xíu này.
 • Only Lion was completed to the original design, which had the fore funnel placed between the forward superstructure and the tripod foremast.
 • ➥ Chỉ có Lion được hoàn tất với thiết kế nguyên thủy, với ống khói đầu tiên được đặt giữa cấu trúc thượng tầng phía trước và cột ăn-ten ba chân.
 • Here's an animal using a normal, alternating tripod: three legs, three legs, three legs, but in nature, the insects often have lost their legs.
 • ➥ Đây là cách động vật dùng kiềng 3 bình thường 3 chân, 3 chân, 3 chân, nhưng trong tự nhiên, côn trùng thường xuyên bị mất chân.
 • In England, shoeing was accomplished by laying the ox on the ground and lashing all four feet to a heavy wooden tripod until the shoeing was complete.
 • ➥ Ở Anh, việc đóng móng đã được thực hiện bằng cách vật những con bò xuống đất và nâng cả bốn chân lên một cái giá bằng gỗ bằng gỗ nặng cho đến khi việc đóng móng hoàn thành.
 • Crew-served or vehicle based weapons include the Type 80 general purpose machine gun on tripod with 250 round boxes and the Type 77 heavy machine gun.
 • ➥ Một kíp lái hoặc các loại vũ khí trên xe gồm súng máy đa năng Kiểu 80 trên chân máy với 250 băng đạn và súng máy hạng nặng Kiểu 77.
 • Rising on its powerful hind legs and using its tail to form a tripod, Megatherium could support its massive body weight while using the curved claws on its long forelegs to pull down branches with the choicest leaves.
 • ➥ Đứng trên hai chân sau rất khỏe và dùng đuôi để tạo thành thế kiềng ba chân, Megatherium có thể hỗ trợ khối lượng cơ thể nặng nề của nó trong khi dùng các móng vuốt cong của các chân trước khá dài để kéo cành với những chiếc lá ngon nhất.
 • The base of the tower has a structure similar to a tripod; from a height of about 350 m (1,150 ft) and above, the tower's structure is cylindrical to offer panoramic views of the river and the city.
 • ➥ Phần chân tháp là một cấu trúc tương tự một kiềng ba chân; từ độ cao khoảng 350 m (1.150 ft) trở lên, cấu trúc tháp có hình trụ để tạo góc quan sát toàn cảnh sông và thành phố.

Các từ liên quan khác