Folding-chair là gì?

Folding-chair là gì? Từ “folding-chair” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folding-chair” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folding-chair” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folding-chair trong Tiếng Việt

@folding-chair /'fouldiɳtʃeə/
* danh từ
- ghế gấp
Nghe phát âm từ “folding-chair

Đặt câu với từ folding-chair

Danh sách các mẫu câu có từ folding-chair trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác