Folding-cot là gì?

Folding-cot là gì? Từ “folding-cot” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folding-cot” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folding-cot” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folding-cot trong Tiếng Việt

@folding-cot /'fouldiɳbed/ (folding-cot) /'fouldiɳkɔt/
-cot) /'fouldiɳkɔt/
* danh từ
- giường gấp
Nghe phát âm từ “folding-cot

Đặt câu với từ folding-cot

Danh sách các mẫu câu có từ folding-cot trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác