Foliaceous là gì?

Foliaceous là gì? Từ “foliaceous” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “foliaceous” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “foliaceous” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ foliaceous trong Tiếng Việt

@foliaceous /,fouli'eiʃəs/
* tính từ
- (thuộc) lá, như lá
- có những bộ phận như lá; chia ra những lớp mỏng như lá
@Chuyên ngành kỹ thuật
-dạng lá
Nghe phát âm từ “foliaceous

Đặt câu với từ foliaceous

Danh sách các mẫu câu có từ foliaceous trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác