Foliation là gì?

Foliation là gì? Từ “foliation” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “foliation” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “foliation” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ foliation trong Tiếng Việt

@foliation /,fouli'eiʃn/
* danh từ
- sự chia ra thành lá mỏng
- sự trang trí bằng hình lá
- sự đánh số tờ sách
@Chuyên ngành kỹ thuật
-phân phiến
-sự phân lớp
-sự phân phiến
-thớ lớp
-tính phân phiến
-xếp thành lá
@Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
-phân lá
@Lĩnh vực: xây dựng
-tính phân lá
Nghe phát âm từ “foliation

Đặt câu với từ foliation

Danh sách các mẫu câu có từ foliation trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác