Foliation cleavage là gì?

Foliation cleavage là gì? Từ “foliation cleavage” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “foliation cleavage” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “foliation cleavage” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ foliation cleavage trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
-thớ chẻ phân lá
Nghe phát âm từ “foliation cleavage

Đặt câu với từ foliation cleavage

Bạn cần đặt câu với từ foliation cleavage, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Its cleavage angles are at 56 and 124 degrees.
 • ➥ Các góc cát khai là 56 và 124 độ.
 • Show him a little decolletage, cleavage, bat your eyes?
 • ➥ Cho hắn nhìn cái cổ áo nhỏ, thấy cả khe ngực, và đá lông nheo với hắn ư?
 • Try not to be distracted by the cleavage and the hairspray.
 • ➥ Cố đừng để mùi keo xịt tóc làm anh sao lãng.
 • Style tips for women with ample cleavage As of 25 March 2018.
 • ➥ Mẹo phong cách cho phụ nữ có khe hở rộng rãi Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2018.
 • For example, do not use a photo that is a close-up of a person’s buttocks or cleavage.
 • ➥ Ví dụ: không sử dụng ảnh chụp cận cảnh mông hoặc ngực của một người.
 • Forbes reported Turney stating, as she flipped through a Victoria's Secret catalog, "We need to quit focusing on all that cleavage."
 • ➥ Forbes viết về Turney, khi bà xem lướt một quyển catalogue Victoria's Secret, "Chúng ta cần chấm dứt việc tập trung vào tất cả đống hở ngực này."
 • She usually uses her beauty, or her famously exposed cleavage and large breasts to gain attention or to manipulate others to get what she wants.
 • ➥ Cô thường sử dụng vẻ đẹp hoặc bộ ngực lớn để hở của mình để đạt được sự chú ý hoặc lôi kéo người khác để có được những điều mình muốn.
 • This is double the efficiency of glucose release from the storage polymer starch, for which cleavage of one glycosidic linkage releases only one glucose molecule.
 • ➥ Đây là gấp đôi hiệu quả của sự phóng thích glucose từ tinh bột polyme lưu trữ, mà sự phân cắt của một liên kết glycosidic chỉ giải phóng một phân tử glucose.
 • The name oligoclase is derived from the Greek for little and fracture, in reference to the fact that its cleavage angle differs significantly from 90°.
 • ➥ Tên gọi oligocla xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là có các vết nứt nhỏ, vì góc cát khai của nó khác 90°.
 • It may be readily distinguished from other colorless transparent minerals with a perfect cleavage and pearly luster—like mica, talc, brucite, and gypsum— by its greater hardness of 6.5 - 7.
 • ➥ Nó có thể dễ dàng phân biệt với các khoáng chất trong suốt không màu khác với sự phân tách hoàn hảo và màu ngọc trai—giống như mica, tan, brucit, và thạch cao—bởi độ cứng lớn hơn của nó là 6,5 - 7.
 • The Mo-S bonds are strong, but the interaction between the sulfur atoms at the top and bottom of separate sandwich-like tri-layers is weak, resulting in easy slippage as well as cleavage planes.
 • ➥ Các liên kết Mo-S là mạnh, nhưng tương tác giữa các nguyên tử lưu huỳnh ở đỉbh và đáy của ba lớp xen kẹp riêng biệt thì yếu làm cho chúng dễ trượt lên nhau như mặt phẳng cát khai.

Các từ liên quan khác