Folic acid là gì?

Folic acid là gì? Từ “folic acid” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folic acid” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folic acid” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folic acid trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: thực phẩm
-axit folic
@Lĩnh vực: y học
-loại vitamin B rất quan trọng trong sự tổng hợp nucleic axit (azit nhân)
Nghe phát âm từ “folic acid

Đặt câu với từ folic acid

Bạn cần đặt câu với từ folic acid, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • ▪ They may also recommend vitamin supplements, especially folic acid.
 • ➥ ▪ Cũng có thể đề nghị bổ sung vitamin, đặc biệt là a-xít folic.
 • Maintain a diet that contains an adequate amount of vitamins , especially folic acid .
 • ➥ Duy trì chế độ ăn uống đủ vi-ta-min , nhất là a-xít phô-lích .
 • Women who are attempting to become pregnant should take 400 micrograms of folic acid a day .
 • ➥ Phụ nữ muốn có thai mỗi ngày nên bổ sung 400mg a-xít phô-lích .
 • Mental deficits are worth a lot, but they cost a lot, so don't cut out the folic acid completely.
 • ➥ Khiếm khuyết thần kinh cũng được khá nhiều, nhưng mất cũng khớ khớ, nên đừng có bỏ uống axit folic.
 • Be sure to talk to your health care provider about taking a folic acid supplement while you are trying to conceive .
 • ➥ Nên cho bác sĩ biết về việc bổ sung a-xít phô-lích trong thời gian bạn muốn có thai .
 • To build up the patient’s blood, the doctor, in turn, might recommend that she take folic acid and other B-group vitamins, as well as iron supplements.
 • ➥ Nếu nhận thấy thai phụ cần tăng lượng máu trong cơ thể, bác sĩ có thể đề nghị thai phụ dùng thuốc có a-xít folic và các vitamin nhóm B khác, cũng như bổ sung chất sắt.
 • Adequate folic acid intake reduces the risk of neural tube defects ( birth defects caused by incomplete development of the brain or spinal cord ) , such as spina bifida .
 • ➥ Việc bổ sung đầy đủ a-xít phô-lích làm giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh phôi ( dị tật bẩm sinh do não và tủy sống phát triển không đầy đủ ) , như tật nứt đốt sống .
 • Gamma-linolenic acid or GLA (γ-Linolenic acid), (INN and USAN gamolenic acid) is a fatty acid found primarily in vegetable oils.
 • ➥ Axit linolenic-gamma hoặc GLA (γ-Linolenic acid), (INN và USAN gamolenic acid) là một axit béo chủ yếu được tìm thấy trong dầu thực vật.
 • Salicylic acid (from Latin salix, willow tree) is a lipophilic monohydroxybenzoic acid, a type of phenolic acid, and a beta hydroxy acid (BHA).
 • ➥ Axit salicylic (tên bắt nguồn từ Latin salix, cây liễu) là một axit monohydroxybenzoic béo, một loại axit phenolic, và một axit beta hydroxy (BHA).
 • Paraldehyde, INH, Lactic acid...
 • ➥ Paraldehyde, INH, axit Lactic...
 • Not acid at all!
 • ➥ Không chua chút nào.
 • Calcium bisulfite is an acid salt and behaves like an acid in aqueous solution.
 • ➥ Canxi bisunfit là muối axit và hoạt động như một axit trong dung dịch nước.
 • The red fuming nitric acid obtained may be converted to the white nitric acid.
 • ➥ Axit nitric bốc khói đỏ thu được có thể chuyển thành axit nitric màu trắng.
 • Sorbic acid, or 2,4-hexadienoic acid, is a natural organic compound used as a food preservative.
 • ➥ Axit sorbic hay axit 2,4-hexadienoic là hợp chất hữu cơ tự nhiên được dùng làm chất bảo quản thực phẩm.
 • Hydrochloric acid was known to European alchemists as spirits of salt or acidum salis (salt acid).
 • ➥ Axit clohydric được các nhà giả kim thuật châu Âu gọi là dung dịch muối (spirits of salt) hay acidum salis (axit muối).
 • About 90% of the fatty acid content in castor oil is the triglyceride formed from ricinoleic acid.
 • ➥ Khoảng 90% hàm lượng axit béo trong dầu thầu dầu là chất béo trung tính hình thành từ axit ricinoleic.
 • The reaction is catalyzed by a strong acid, such as hydrochloric acid (HCl) or a sulfonated polystyrene resin.
 • ➥ Chất xúc tác là một axit mạnh, chẳng hạn như axit hydrochloric (HCl) hoặc nhựa polystyrene sulfonated.
 • Other chemical compounds that can form stones in the urinary tract include uric acid and the amino acid cystine .
 • ➥ Các hợp chất hoá học khác có thể tạo sỏi trong đường tiểu như axit u - ric và amino acid cystine .
 • The lubricative fluid contains water, pyridine, squalene, urea, acetic acid, lactic acid, complex alcohols and glycols, ketones, and aldehydes.
 • ➥ Dịch âm đạo chứa nước, pyridine, squalene, urea, acetic acid, lactic acid, hỗn hợp các alcohol và các glycol, các ketone, và các aldehyde.
 • ( Because the stomach makes acid to help a person digest food , gastroesophageal reflux is also known as acid reflux . )
 • ➥ ( Bởi dạ dày có tác dụng tiết ra axit để giúp quá trình tiêu hoá thức ăn , trào ngược dạ dày - thực quản cũng có tên gọi là trào ngược axit . )
 • The C18 family consists mainly of 18-hydroxy oleic acid, 9,10-epoxy-18-hydroxy stearic acid, and 9,10,18-trihydroxystearate.
 • ➥ Lượng cutin C18 chủ yếu được biểu diễn bằng 18-hydroxyoleate, 9,10-epoxy-18-hydroxystearate và 9,10,18-trihydroxystearate.
 • " Tomato sauce burns the skin like acid.
 • ➥ " Sốt cà chua sẽ thiêu đốt da thịt như axit.
 • However, the ions are removed from the equilibrium by hydrochloric acid, forming AuCl4− ions, or chloroauric acid, thereby enabling further oxidation.

Các từ liên quan khác