Folio column là gì?

Folio column là gì? Từ “folio column” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folio column” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folio column” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folio column trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kinh tế
-cột chú thích trang
Nghe phát âm từ “folio column

Đặt câu với từ folio column

Bạn cần đặt câu với từ folio column, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • The play was included in the First Folio, published in 1623.
 • ➥ Vở kịch có trong First Folio, được phát hành vào năm 1623.
 • In the first publication, seventeen folio volumes were accompanied by detailed engravings.
 • ➥ Trong ấn phẩm đầu tiên, mười bảy tập folio được kèm theo các bản khắc chi tiết.
 • I want a column.
 • ➥ Tôi muốn có một chuyên mục.
 • If you include a column header row, then column headers must be in English.
 • ➥ Nếu bạn bao gồm hàng tiêu đề cột, thì các tiêu đề cột phải bằng tiếng Anh.
 • You mark " 10 " under this column and then you subtract 10 from the stock column.
 • ➥ Con đánh số 10 vào cột này, rồi trừ đi 10 ở cột hàng thực tế tồn kho này.
 • Shade sorted column & in lists
 • ➥ Đánh bóng cột đã sắp xếp trong danh sách
 • Are you the relief column?
 • ➥ Các anh là quân giải vây à?
 • Click + at the top of the first column to open a column of secondary-dimension data.
 • ➥ Nhấp vào dấu + ở đầu cột đầu tiên để mở cột dữ liệu thứ nguyên phụ.
 • Make sure that the “Language” column of your spreadsheet is set to a “value”-type column.
 • ➥ Đảm bảo cột "Ngôn ngữ" của bảng tính được đặt thành cột thuộc loại "giá trị".
 • By default, shop visits are reported under the 'All Conversions' column and not under the 'Conversions' column.
 • ➥ Theo mặc định, các lượt ghé qua cửa hàng được báo cáo trong cột "Tất cả chuyển đổi’” chứ không phải cột “Chuyển đổi”.
 • We read your column every week.
 • ➥ Đọc gần như hầu hết mấy bài báo của anh mỗi tuần.
 • Remove the clicks column from your table.
 • ➥ Xóa cột số lần nhấp khỏi bảng của bạn.
 • Review your answers in the second column.
 • ➥ Xem lại các câu trả lời của các em trong cột thứ hai.
 • Every column is one of those concepts.
 • ➥ Mỗi cột là một trong số những khái niệm.
 • Somebody hasn't been reading his own column.
 • ➥ Có ai đó không đọc những dòng viết của chính họ.
 • We're gonna need accurate scans of every column.
 • ➥ Chúng ta cần 1 bản quét chi tiết từng hàng 1.
 • I'll have the column restored and painted white.
 • ➥ Con sẽ sửa cái cột này lại và sơn trắng nó.
 • It's a big check in the " pro " column.
 • ➥ đây sẽ là dấu cộng to đùng trong cột " đẳng cấp ".
 • Timo pushed column prior to fall upon me.
 • ➥ Timo đã đẩy chiếc cột không rơi vào con
 • We're gonna need accurate scans on every column.
 • ➥ Chúng ta cần một bản quét chi tiết từng cột một.
 • After equilibration, the column needs to be washed.
 • ➥ Sau khi dệt, vải sẽ được rửa sạch.
 • You can use this column together with the "% active" column to understand how many of your submitted products have an active bid.
 • ➥ Bạn có thể sử dụng cột này cùng với cột "% hoạt động" để biết có bao nhiêu sản phẩm được gửi của bạn có giá thầu hoạt động.
 • The left column shows a word-for-word translation.

Các từ liên quan khác