Foliole là gì?

Foliole là gì? Từ “foliole” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “foliole” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “foliole” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ foliole trong Tiếng Việt

@foliole /'floulioul/
* danh từ
- (thực vật học) lá chét
Nghe phát âm từ “foliole

Đặt câu với từ foliole

Danh sách các mẫu câu có từ foliole trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác