Folium là gì?

Folium là gì? Từ “folium” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folium” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folium” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folium trong Tiếng Việt

@folium
* danh từ
- số nhiều folia
- lá
- (toán học) đường cong hình lá
- (địa chất) tầng mỏng
@Chuyên ngành kỹ thuật
-lá
-lớp
@Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-mạch mỏng
Nghe phát âm từ “folium

Đặt câu với từ folium

Danh sách các mẫu câu có từ folium trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác