Folk-custom là gì?

Folk-custom là gì? Từ “folk-custom” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folk-custom” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folk-custom” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folk-custom trong Tiếng Việt

@folk-custom /'flouk'kʌstəm/
* danh từ
- phong tục tập quán dân tộc
Nghe phát âm từ “folk-custom

Đặt câu với từ folk-custom

Danh sách các mẫu câu có từ folk-custom trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác