Folk-etymology là gì?

Folk-etymology là gì? Từ “folk-etymology” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folk-etymology” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folk-etymology” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folk-etymology trong Tiếng Việt

@folk-etymology
* danh từ
- (ngôn ngữ) từ nguyên học dân gian
Nghe phát âm từ “folk-etymology

Đặt câu với từ folk-etymology

Danh sách các mẫu câu có từ folk-etymology trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác