Folk-music là gì?

Folk-music là gì? Từ “folk-music” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folk-music” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folk-music” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folk-music trong Tiếng Việt

@folk-music /'flouk,mju:zik/
* danh từ
- nhạc dân tộc
Nghe phát âm từ “folk-music

Đặt câu với từ folk-music

Bạn cần đặt câu với từ folk-music, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Some types of folk music may be called world music.
 • ➥ Đôi khi nhạc dân gian còn được gọi với tên world music (âm nhạc thế giới).
 • (Laughter) That condition is not conducive to performing folk music.
 • ➥ Cười) Tình trạng này không phù hợp để biểu diễn nhạc dân ca tí nào.
 • Simple folk music songs often start and end with the tonic note.
 • ➥ Dòng nhạc dân ca thường bắt đầu và kết thúc bằng nốt chủ âm.
 • Folk music has always been an important part of the busking scene.
 • ➥ Âm nhạc dân gian luôn là một phần quan trọng trong bối cảnh hát dạo tại Mỹ.
 • Chèo derives from folk music and dance, especially parody since the 10th century.
 • ➥ Chèo bắt nguồn từ âm nhạc và múa dân gian, nhất là trò nhại từ thế kỷ 10.
 • Shchedrin's early music is tonal, colourfully orchestrated and often includes snatches of folk music, while some later pieces use aleatoric and serial techniques.
 • ➥ Âm nhạc đầu tay của Shchedrin là thể loại Nhạc Cung Thể, hoà phối đầy màu sắc và thường bao gồm của âm nhạc dân gian, trong khi một số phần sau đó sử dụng nhạc aleatoric và kỹ thuật nối tiếp.

Các từ liên quan khác