Folkmoot là gì?

Folkmoot là gì? Từ “folkmoot” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folkmoot” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folkmoot” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folkmoot trong Tiếng Việt

@folkmoot
* danh từ
- cuộc họp toàn dân (ngày xưa)
Nghe phát âm từ “folkmoot

Đặt câu với từ folkmoot

Danh sách các mẫu câu có từ folkmoot trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác