Follicie atresia là gì?

Follicie atresia là gì? Từ “follicie atresia” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “follicie atresia” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “follicie atresia” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ follicie atresia trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: y học
-tịt lỗ nang trứng
Nghe phát âm từ “follicie atresia

Đặt câu với từ follicie atresia

Danh sách các mẫu câu có từ follicie atresia trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác