Follicle là gì?

Follicle là gì? Từ “follicle” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “follicle” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “follicle” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ follicle trong Tiếng Việt

@follicle /'fɔlikl/
* danh từ
- (giải phẫu) nang
- (thực vật học) quả đại
- (động vật học) cái kén
@Chuyên ngành kỹ thuật
-nang
Nghe phát âm từ “follicle

Đặt câu với từ follicle

Bạn cần đặt câu với từ follicle, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Each follicle contains one egg, and on average, only one follicle becomes fully mature.
 • ➥ Mỗi nang trứng chứa một trứng, và trung bình, chỉ có một nang trứng chín hoàn toàn.
 • Every follicle, every frown, every micro expression on your face.
 • ➥ Mọi chi tiết, mỗi cái cau mày, mọi cung bậc cảm xúc dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt em.
 • KRT71 is a crucial gene for keratinization of the hair follicle.
 • ➥ KRT71 là một gen quan trọng cho quá trình chất sừng hóa nang lông.
 • The hair follicle regulates hair growth via a complex interaction between hormones, neuropeptides and immune cells.
 • ➥ Nang lông điều chỉnh sự phát triển của lông (hoặc tóc) thông qua sự tương tác phức tạp giữa các hormone, các neuropeptide và các tế bào miễn dịch.
 • This helps rescue that follicle, now called the corpus luteum, from degenerating as it normally would do in that stage of the menstrual cycle.
 • ➥ Việc này sẽ giúp cho nang trứng, với tên gọi bây giờ là hoàng thể, tránh khỏi việc bị thoái hóa như thường lệ trong chu kỳ kinh nguyệt.
 • Once implanted, the cells that are to become the placenta secrete a hormone that signals to the ovulated follicle that there is a pregnancy in the uterus.
 • ➥ Một khi đã gắn sâu, các tế bào sắp trở thành nhau thai sẽ tiết ra hooc-môn báo hiệu cho nang noãn rằng cơ thể đang mang thai.
 • The Msx2 gene associated with hair follicle maintenance is also linked to the closure of the parietal eye in mammals, indicating that fur and lack of pineal eye is linked.
 • ➥ Mã gen di truyền Msx2 dùng để duy trì lông mao cũng có liên quan đến sự đóng mắt đỉnh ở động vật có vú, cho thấy lông và thiếu mắt đỉnh có liên quan.

Các từ liên quan khác