Follicular odontoma là gì?

Follicular odontoma là gì? Từ “follicular odontoma” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “follicular odontoma” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “follicular odontoma” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ follicular odontoma trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: y học
-u nang răng
Nghe phát âm từ “follicular odontoma

Đặt câu với từ follicular odontoma

Bạn cần đặt câu với từ follicular odontoma, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
  • In humans, CD19 is expressed in all B lineage cells, except for plasma cells, and in follicular dendritic cells.
  • ➥ Ở người, CD19 được biểu hiện trong tất cả các tế bào dòng B, trừ các tương bào và trong nang các tế bào tua.

Các từ liên quan khác