Follicular pharyngitis là gì?

Follicular pharyngitis là gì? Từ “follicular pharyngitis” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “follicular pharyngitis” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “follicular pharyngitis” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ follicular pharyngitis trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: y học
-viêm họng hạch
Nghe phát âm từ “follicular pharyngitis

Đặt câu với từ follicular pharyngitis

Bạn cần đặt câu với từ follicular pharyngitis, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
  • In humans, CD19 is expressed in all B lineage cells, except for plasma cells, and in follicular dendritic cells.
  • ➥ Ở người, CD19 được biểu hiện trong tất cả các tế bào dòng B, trừ các tương bào và trong nang các tế bào tua.
  • In children streptococcal pharyngitis is the cause of 37% of sore throats.
  • ➥ Ở trẻ em, viêm họng do liên cầu khuẩn là nguyên nhân của 37% bệnh viêm họng.

Các từ liên quan khác