Folliculin là gì?

Folliculin là gì? Từ “folliculin” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folliculin” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folliculin” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folliculin trong Tiếng Việt

@folliculin
* danh từ
- (sinh học) foliculin
Nghe phát âm từ “folliculin

Đặt câu với từ folliculin

Danh sách các mẫu câu có từ folliculin trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác