Folliculitis là gì?

Folliculitis là gì? Từ “folliculitis” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folliculitis” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folliculitis” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folliculitis trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: y học
-viêm nang lông
Nghe phát âm từ “folliculitis

Đặt câu với từ folliculitis

Bạn cần đặt câu với từ folliculitis, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
  • Pseudomonas folliculitis.
  • ➥ Đây là viêm nang lông.

Các từ liên quan khác