Folliculus là gì?

Folliculus là gì? Từ “folliculus” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folliculus” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folliculus” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folliculus trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
-nang
Nghe phát âm từ “folliculus

Đặt câu với từ folliculus

Danh sách các mẫu câu có từ folliculus trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác