Folliculus lymphaticus là gì?

Folliculus lymphaticus là gì? Từ “folliculus lymphaticus” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “folliculus lymphaticus” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “folliculus lymphaticus” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ folliculus lymphaticus trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: y học
-nang bạch huyết
Nghe phát âm từ “folliculus lymphaticus

Đặt câu với từ folliculus lymphaticus

Danh sách các mẫu câu có từ folliculus lymphaticus trong bộ Từ Điển Anh - Việt đang được chúng tôi tổng hợp, cập nhật và sẽ gửi tới tới các bạn sớm nhất.

Các từ liên quan khác