Follow up là gì?

Follow up là gì? Từ “follow up” trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Bạn đang cần tra cứu nghĩa của từ “follow up” trong Từ Điển Anh - Việt cùng với các mẫu câu tiêu biểu có chứa từ “follow up” như thế nào. Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết này.

Nghĩa của từ follow up trong Tiếng Việt

@Chuyên ngành kỹ thuật
@Lĩnh vực: xây dựng
-theo đuổi
Nghe phát âm từ “follow up

Đặt câu với từ follow up

Bạn cần đặt câu với từ follow up, nhưng còn đang gặp khó khăn chưa biết đặt thế nào. Vậy hãy tham khảo những mẫu câu song ngữ chọn lọc dưới đây nhé.
 • Oh, you do extensive follow-up studies?
 • ➥ Ồ, cậu cũng nghiên cứu vấn đề này hở?
 • Follow Up All Interest to Benefit Others
 • ➥ Mưu cầu lợi ích cho người khác qua việc trở lại thăm tất cả những ai tỏ ra chú ý
 • Uh, follow-up. Are we still dating?
 • ➥ Tụi mình vẫn hẹn hò chứ?
 • I have so many follow-up questions.
 • ➥ Tôi có rất nhiều câu hỏi kèm theo.
 • Each of these follow-up releases failed commercially.
 • ➥ Các sản phẩm đều thất bại về mặt thương mại.
 • Having me follow up with a bunch of kooks?
 • ➥ Buộc em phải theo đuôi cái đống gàn dở này sao?
 • How can I follow up on invitations to act?
 • ➥ Bằng cách nào tôi có thể theo dõi các lời mời để hành động?
 • 20 min: “Follow Up All Interest to Benefit Others.”
 • ➥ 20 phút: “Mưu cầu lợi ích cho người khác qua việc tiếp tục giúp tất cả những ai tỏ ra chú ý”.
 • "Ouyang Ziyuan portrayed Chang E project follow-up blueprint".
 • ➥ Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2015. ^ “Ouyang Ziyuan portrayed Chang E project follow-up blueprint”.
 • 7 Make definite arrangements to follow up all interest.
 • ➥ 7 Hãy sắp đặt rõ ràng để trở lại thăm tất cả những người chú ý.
 • I'll take follow-up questions in the press briefing room.
 • ➥ Tôi sẽ trả lời các câu hỏi tiếp theo tại Phòng Họp báo.
 • Question: [Highlight the follow-up question on the back of the tract.]
 • ➥ Câu hỏi: [Nêu lên câu hỏi tiếp theo ở mặt sau tờ chuyên đề].
 • How may we follow up the interest we find when witnessing informally?
 • ➥ Khi đã làm chứng bán chính thức, làm sao chúng ta có thể thăm lại người chú ý?
 • I'm doing follow-up work for the prosthetic clinic on Matthew Zelick.
 • ➥ Tôi đang nghiên cứu về các bộ phận đồ giả lâm sàng ở Matthew Zelick.
 • That includes expanding your efforts to follow up on all the interest found.
 • ➥ Muốn làm thế chúng ta phải bỏ công sức trở lại thăm mọi người chú ý.
 • I've got back-to-back surgeries, but I'll call tomorrow to follow up.
 • ➥ Tôi sắp có phẫu thuật, nhưng mai tôi sẽ gọi lại để bàn tiếp.
 • The follow-up MRIs showed, luckily, little to no growth of the cancer.
 • ➥ Theo như kết quả MRI, thật may mắn khối ung thư hầu như không lớn lên.
 • We just have a few routine follow-up questions about your wife, sir.
 • ➥ Chúng tôi có một vài câu hỏi thông thường về vợ ông, thưa ông
 • Initiative is also needed to follow up on the interest that you find.
 • ➥ Cũng cần chủ động tìm cách gặp lại người tỏ ra chú ý.
 • 7 Each publisher should be alert to use the follow- up slips as needed.
 • ➥ 7 Mỗi người tuyên bố nên mau mắn dùng phiếu nói trên khi cần.
 • She was able to give a fine witness and make a follow-up arrangement.
 • ➥ Chị đã làm chứng tốt và sắp đặt để lần sau tiếp tục nói về chủ đề này.
 • How did Bildad follow up Eliphaz’ assault, and what unfair illustration did he use?
 • ➥ Binh-đát đã tiếp nối Ê-li-pha để tấn công ra sao và hắn đã dùng sự minh họa nào một cách bất công đối với Gióp?
 • Longer-term, follow-up research with the same children suggests that partial mediating effects last until third and fourth grade.
 • ➥ Nghiên cứu dài hạn với cùng những trẻ em đó cho thấy những hiệu ứng giải thích một phần kéo dài cho tới tận lớp ba hay lớp bốn.
 • President George W. Bush attends a private follow up service for the families of Flight 93's victims in the afternoon.
 • ➥ Ngày 24 tháng 9 năm 2001, Tổng thống George W. Bush gặp gỡ đặc biệt gia đình các nạn nhân trong chuyến bay 93 tại Nhà Trắng.
 • In a more recent follow- up study, we were able to look at a much greater sample, a much larger sample.
 • ➥ Trong một nghiên cứu theo dõi gần đây, chúng tôi đã có thể nhìn ra được nhiều mẫu thử lớn hơn, nhiều mẫu thử chi tiết hơn.
 • At this point the Pechenegs failed to follow up their success, and instead turned back and began looting Bryennios's own camp.
 • ➥ Đột nhiên, các kị binh Pechenegs không tiếp tục truy quét tàn quân của Alexios, thay vào đó quay trở lại và bắt đầu cướp bóc chính trại lính của Bryennios.
 • Clausewitz detailed the beginning of the operations of Army Group A in July 1942, Dampfhammer the follow-up operations in July 1942.
 • ➥ Clausewitz bao trùm các hoạt động quân sự mở đầu của Cụm Tập đoàn quân A trong tháng 7 năm 1942, còn Chiếc rìu khói là những hoạt động kế sau đó.
 • You might find old emails at the top of your inbox with a suggestion to reply to or follow up on them.
 • ➥ Bạn có thể thấy các email cũ ở đầu hộp thư đến với gợi ý để trả lời hoặc theo dõi.
 • 28 Follow Up Interest Found in Business Places: Much more is involved in working from store to store than simply offering magazines.
 • ➥ 28 Trở lại thăm người chú ý mà bạn gặp ở những nơi thương mại: Đi rao giảng từ tiệm này sang tiệm kia bao hàm nhiều hơn là chỉ mời nhận tạp chí.
 • This was a splendid follow-up to the Memorial of Jesus’ death, attended by 3,491 persons —many more than their 538 active publishers.
 • ➥ Đó là công việc rất đáng chú ý sau ngày Lễ Kỷ niệm sự chết của Giê-su, với 3.491 người đến dự—nhiều gấp bội số 538 người công bố đang hoạt động.
 • You might see 'nudges' in Gmail, which are old emails at the top of your inbox with a suggestion to reply or follow up.
 • ➥ Bạn có thể thấy "nhắc nhở hoạt động" trong Gmail. Đó là những email cũ ở đầu hộp thư đến có gợi ý trả lời hoặc theo dõi.
 • If the branch office needs to do any follow-up, he and the elders will provide the branch with a detailed report on the matter.
 • ➥ Nếu văn phòng chi nhánh cần theo dõi điều này, anh và các trưởng lão sẽ gửi báo cáo chi tiết về vấn đề ấy cho chi nhánh.
 • Their follow-up single, "Hate You" was marked as a departure, returning with a mid-tempo dance song with a combination of brass and acoustic guitar arrangements.
 • ➥ Đĩa đơn tiếp theo của họ, "Hate You" được đánh dấu là một điểm khởi hành, trở lại với một bài hát mid-tempo dance với sự phối hợp giữa kèn đồng và guitar acoustic.
 • Nevertheless, I felt that the conference, along with a series of follow-up meetings, contributed to improvements in human rights and a more tolerant relationship between the superpowers.
 • ➥ Tuy nhiên, tôi thấy hội nghị đó, cùng với hàng loạt cuộc họp theo sau, góp phần cải thiện nhân quyền và gìn giữ mối quan hệ giữa các nước hùng mạnh.
 • After 10.Bc2 c5 11.d4 the classical Black follow up is 11...Qc7, reinforcing e5 and placing the queen on the c-file which may later become open after ...cxd4.
 • ➥ Sau khi 10.Tc2 c5 11.d4 Đen có sự lựa chọn cổ điển là 11...Hc7, củng cố ô e5 đồng thời đặt Hậu vào cột c, cột mà sau đó có thể mở với...cxd4.
 • He was about to return when a follow up telegram from Stalin arrived, giving an incorrect date of the scheduled funeral, which would have made it impossible for Trotsky to return in time.
 • ➥ Ông định quay trở lại nhưng một bức điện từ Stalin được gửi tới, báo ngày không chính xác về lễ tang, khiến Trotsky không thể quay về kịp.
 • An early pioneer of radio astronomy was Grote Reber, an amateur astronomer who constructed the first purpose built radio telescope in the late 1930s to follow up on the discovery of radio wavelength emissions from space by Karl Jansky.
 • ➥ Một người tiên phong trong lĩnh vực thiên văn vô tuyến là Grote Reber, một nhà thiên văn học nghiệp dư người đã xây dựng các kính thiên văn vô tuyến đầu tiên vào cuối thập niên 1930 và mở đường cho nhà vật lý Karl Jansky phát hiện ra sóng vô tuyến phát từ không gian vũ trụ.

Các từ liên quan khác